Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.443.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-02-2023

Na podstawie art. 6 pkt 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) oraz paragraf 1 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XI/53/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi zarządzam, co następuje:

§ 1. Na wniosek właściciela działki 2424 położonej w Ujeździe, dokonano podziału geodezyjnego ww. działki o powierzchni 0,4600 ha i wydzielono z niej działkę nr 2424/3, o pow. 0,0114 ha pod drogę publiczną. Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodrce nieruchomościami, wydzielona działka nr 2424/3 z mocy prawa za odszkodowaniem przeszła na rzecz Gminy Ujazd z dniem, w którym decyzja podziałowa Burmistrza Ujazdu nr RG.6831.10.2022 z dnia 22.08.2022 r. stała się ostateczna. Cenę nabycia gruntu ustalono na podstawie przeprowadzonych negocjacji w Urzędzie Miejskim w Ujeździe w dniu 30 stycznia 2023 roku w wysokości: 45,00 zł za m 2 co daje kwotę: 5 130,00 zł ( słownie: pięć tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100). § 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Ujazd zatwierdzonego Uchwałą nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 706 z dnia 18 lutego 2019 r., obowiązującą od dnia 05.03.2019 r. oraz zgodnie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr IN.I.743.12.2019.KD Wojewody Opolskiego z dnia 04.03.2019 r. działka nr: 2424/3 - położona jest na terenie oznaczony symbolem 2KDL - tereny dróg publicznych klasy L-lokalne.
§ 3. Nabycie nieruchomości następuje na cele publiczne tj. zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego należy do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom