Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.445.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-02-2023 w sprawie zmiany planów finansowych na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 19 089,50 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 160,50 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 160,50 zł § 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 160,50 zł
Fundusz Pomocy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 14 609,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 14 609,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 609,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 400,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 3 400,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 400,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 855 Rodzina w kwocie 920,00 zł Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 920,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 920,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 55 450,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 50 750,00 zł PSP - Jaryszów Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 50 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł
PP- Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 750,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 700,00 zł Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 4 700,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 700,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 74 539,50 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 160,50 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 160,50 zł § 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,50 zł
Fundusz Pomocy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 65 359,00 zł PSP - Jaryszów Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 50 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł
PP- Ujazd Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 750,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł
Fundusz Pomocy Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 14 609,00 zł PSP - Ujazd
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 900,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 268,00 zł
PSP - Olszowa
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450,00 zł
PSP - Jaryszów
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450,00 zł
PP-Ujazd
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,00 zł
GZO
§ 4370. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 400,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 3 400,00 zł
§ 3280. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 400,00 zł
Fundusz Pomocy OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 920,00 zł Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 920,00 zł
§ 3290. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 893,00 zł
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,00 zł
Fundusz Pomocy Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 700,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 4 700,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 700,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 8 160,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 8 100,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 8 100,00 zł § 4590. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 100,00 zł
PSP - Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 60,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 20,00 zł
§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20,00 zł
Rozdział 80107 Świetlice szkolne w kwocie 40,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 8 160,00zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 8 100,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 8 100,00 zł § 4600. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 100,00 zł
PSP - Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 60,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 20,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20,00 zł
Rozdział 80107 Świetlice szkolne w kwocie 40,00 zł
§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom