Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI.407.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Ujazd.
2. Burmistrz Ujazdu występuje do osób zarządzających podmiotami, o których mowa w art. 9 a ust. 3, 3a lub 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej o wyznaczenie osób do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, zwanym także „Zespołem”, a następnie po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody tak wskazanych osób na prace w Zespole, podpisuje z tymi podmiotami porozumienie.
3. Burmistrz Ujazdu w formie zarządzenia powołuje do składu Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3, 3a, lub 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, imiennie wskazanych w porozumieniach zawartych przez Burmistrza Ujazdu z wyżej wymienionymi podmiotami.
4. W skład Zespołu wchodzą także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do Burmistrza Ujazdu w związku z zamieszkiwaniem na obszarze Gminy Ujazd żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową.
5. W skład Zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w art. 9a ust. 3-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

§ 2. 1. Burmistrz Ujazdu odwołuje członka Zespołu:
1) na wniosek członka Zespołu,
2) na wniosek podmiotu, którego członek Zespołu jest przedstawicielem,
3) w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego skutkuje koniecznością powołania nowego członka, przedstawiciela tego samego podmiotu. Podmiot wskazuje nowego przedstawiciela na członka Zespołu Interdyscyplinarnego, który powołany zostaje do Zespołu Interdyscyplinarnego w trybie określonym w § 1 pkt 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu .
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LXI.407.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023 w sprawie trybu i.pdf (175,09KB)