Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI.408.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (M.P. z 2023 r. poz. 243), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o „przedszkolu” należy przez to rozumieć prowadzone przez Gminę Ujazd publiczne przedszkole z oddziałem zamiejscowym oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.
§ 2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd jest bezpłatne w każdym dniu pracy w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statucie przedszkola. W tych godzinach przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
§ 3. 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w innym czasie niż opisanym w § 2 jest odpłatne dla wychowanków objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. 2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu . § 4. Traci moc Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LXI.408.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023 w sprawie opłat za korzystanie z.pdf (173,00KB)