Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI.410.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 40, 572), art. 216 ust.2 i art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 z 2023r. poz. 412, 497, 658, 803) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Ujazd udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Strzeleckiemu w wysokości 1.507.087,00 zł (słownie: milion pięćset siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 1) „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd” – 1.053.944,00 zł . 2) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd” na odcinku Jaryszów- Ujazd – w 2021-2023r. dokumentacja projektowa” - 94.556,00 zł. 3) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów ul.1 Maja- wraz z dokumentacją projektową” – 185.000,00 zł. 4) „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Główna” – 37.500,00 zł . 5) „Przebudowa mostu JNI 30004476 w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle ul. Chrobrego w m. Ujazd wraz z dokumentacją projektową” – 44.587,00 zł. 6) „Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd-Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska – wraz z dokumentacją projektową” – 30.500,00 zł. 7) „Budowa brakującego chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice ul.1 Maja’’ –wraz z dokumentacją projektową- 22.500,00 zł. 8) „Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka- wraz z dokumentacją projektową’’- 38.500,00 zł.” § 2. Traci moc uchwała nr LV.376.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 stycznia 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.
§ 3. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ujazd na rok 2023 (dział 600 Transport i łączność – rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe).
§ 4. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Ujazd, a Powiatem Strzeleckim.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LXI.410.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w.pdf (180,13KB)