Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI.411.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023r, poz. 40 z późn.zm.), art. 211, 212, 218, 220, 221 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 463 100,00 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 8 800,00 zł. 1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 8 800,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 8 800,00 zł
a) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 800,00 zł.


II. Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 364 000,00 zł.
1. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 340 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 340 000,00 zł
a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 200 000,00 zł

b) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 140 000,00 zł.


2. Rozdział 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 24 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 24 000,00 zł
a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 24 000,00 zł.


III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 5 000,00 zł.
1. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 300,00 zł.
1. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 300,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 300,00 zł
a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 300,00 zł.


V. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 85 000,00 zł.
1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 85 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 85 000,00 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 85 000,00 zł
1 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 85 000,00 zł
„Ciepłe Mieszkanie”. ”;§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 90 000,00 zł. I. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 90 000,00 zł. 1. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 90 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 90 000,00 zł
a) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 90 000,00 zł.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 524 787,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 1 500 000,00 zł. 1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 500 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 1 500 000,00 zł
a) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 500 000,00 zł
1 „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa -Ujazd” w kwocie 868 944,00 zł
2 „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd na odcinku Jaryszów- Ujazd w 2021-2023 r. dokumentacja projektowa” w kwocie 94 556,00 zł
3 „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów ul.1 Maja – wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 370 000,00 zł
4 ”Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Główna” w kwocie 37 500,00 zł
5 „Przebudowa mostu JNI 30004476 w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd- Kędzierzyn-Koźle ul. Chrobrego w m. Ujazd wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 37 500,00 zł
6 „Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd-Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska - wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 30 500,00 zł
7 „Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice ul.1 Maja - wraz z dokumentacją projektową’’ w kwocie 22 500,00 zł
8 „Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd w. m Jaryszów ul. Strzelecka -wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 38 500,00 zł.


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7 087,00 zł. 1 . Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 7 087,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 7 087,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 087,00 zł
„Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej – rewitalizacja kompleksu boisk przy publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe” w kwocie 7 087,00 zł”. ”;


III. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 17 200,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 17 700,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 11 700,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 700,00 zł
„Zakup namiotu ”;
Fundusz sołecki – Olszowa w kwocie 11 700,00 zł

2) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 000,00 zł
Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 6 000,00 zł.


§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 097 887,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 1 807 087,00 zł. 1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 507 087,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 1 507 087,00 zł
a) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 507 087,00 zł
1 „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa -Ujazd” w kwocie 1 053 944,00 zł
2 „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd na odcinku Jaryszów- Ujazd w 2021-2023 r. dokumentacja projektowa” w kwocie 94 556,00 zł
3 „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów ul.1 Maja – wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 185 000,00 zł
4 ”Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Główna” w kwocie 37 500,00 zł
5 „Przebudowa mostu JNI 30004476 w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd- Kędzierzyn-Koźle ul. Chrobrego w m. Ujazd wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 44 587,00 zł
6 „Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd-Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska - wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 30 500,00 zł
7 „Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice ul.1 Maja - wraz z dokumentacją projektową’’ w kwocie 22 500,00 zł
8 „Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd w. m Jaryszów ul. Strzelecka -wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 38 500,00 zł.


2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 90 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 90 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 90 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 90 00,00 zł.3. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 210 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 210 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 210 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 210 00,00 zł.II. Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 25 000,00 zł.
1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 25 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 000,00 zł.III. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 8 800,00 zł.
1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 8 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 800,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 800,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 800,00 zł.IV. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 5 000,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł.V. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 30 000,00 zł.
1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 24 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 24 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 000,00 zł

2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 000,00 zł.2. Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 6 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 000,00 zł
„Tężnia solankowa” w kwocie 6 000,00 zł Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 6 000,00 zł.

VI. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 5 000,00 zł.
1. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł.VII. Dział 855 Rodzina w kwocie 300,00 zł.
1. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 300,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 300,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 300,00 zł.VIII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 105 000,00 zł.
1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 105 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 105 000,00 zł
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 105 000,00 zł
„ Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 85 000,00 zł „ Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 20 000,00 zł.

IX. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 111 700,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 111 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 111 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 700,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 700,00 zł
Fundusz sołecki – Olszowa w kwocie 11 700,00 zł


b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 100 000,00 zł
1 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 100 000,00 zł.§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 200 000,00 zł. 1 Wolne środki, o których mowa w art.217.ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 200 000,00 zł.

§ 6. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023”: ”;
1. Zwiększa się dotację na zadania bieżące
a) § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 100 000,00 zł (Dział 921, rozdz.92109)


2. Zmniejsza się dotację na zadania inwestycyjne
a) § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 500 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)


3. Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne
a) § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 507 087,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)


§ 7. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023”: ”;
1. Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne
a) § 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 105 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90005) „Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 20 000,00 zł „ Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 85 000,00 zł.


§ 8. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
„Plan zadań inwestycyjnych na rok 2023”: ”;
1. Zwiększa się wydatki
Dotacje na zadania inwestycyjne a) „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa -Ujazd” w kwocie 1 053 944,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)

b) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd na odcinku Jaryszów- Ujazd w 2021-2023 r. dokumentacja projektowa” w kwocie 94 556,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)

c) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów ul.1 Maja – wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 185 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)

d) ”Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Główna” w kwocie 37 500,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)

e) „Przebudowa mostu JNI 30004476 w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd- Kędzierzyn-Koźle ul. Chrobrego w m. Ujazd wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 44 587,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)

f) „Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd-Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska - wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 30 500,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)

g) „Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice ul.1 Maja - wraz z dokumentacją projektową’’ w kwocie 22 500,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)

h) „Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd w. m Jaryszów ul. Strzelecka -wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 38 500,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)

i) „Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 20 000,00 zł (Dział 900, rozdz.90005)

j) „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 85 000,00 zł (Dział 900, rozdz.90005)
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

a) „Tężnia solankowa” w kwocie 6 000,00 zł (Dział 851, rozdz.85195).


2. Zmniejsza się wydatki
Inwestycje i zakupy inwestycyjne a) „Zakup namiotu” w kwocie 11 700,00 zł ( Dział 921, rozdz.92109)

b) „Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej – rewitalizacja kompleksu boisk przy publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe” w kwocie 7 087,00 zł” (Dział 801, rozdz.80101).
Dotacje na zadania inwestycyjne

a) „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa -Ujazd” w kwocie 868 944,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)

b) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd na odcinku Jaryszów- Ujazd w 2021-2023 r. dokumentacja projektowa” w kwocie 94 556,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)

c) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów ul.1 Maja – wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 370 000,00 z ł(Dział 600, rozdz.60014)

d) ”Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Główna” w kwocie 37 500,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)

e) „Przebudowa mostu JNI 30004476 w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd- Kędzierzyn-Koźle ul. Chrobrego w m. Ujazd wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 37 500,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)

f) „Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd-Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska - wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 30 500,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)

g) „Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice ul.1 Maja - wraz z dokumentacją projektową’’ w kwocie 22 500,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)

h) „Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd w. m Jaryszów ul. Strzelecka -wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 38 500,00 zł (Dział 600, rozdz.60014).


§ 9. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
„Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok ”;
1. Zwiększa się przychody
a) § 950 - Wolne środki , o których mowa w art.217.ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 200 000,00 zł.


§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 11. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LXI.411.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2023 w.pdf (307,67KB)