Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.459.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-04-2023

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 273 541,61 zł Dział 600 Transport i łączność w kwocie 717 802,61 zł . Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 630 802,61 zł § 6290. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 630 802,61 zł
1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 630 802,61 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 87 000,00 zł

§ 6257. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 87 000,00 zł
1 175 201,00 zł
środki europejskie w kwocie 87 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 347 188,00 zł. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie

§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 175 201,00 zł.
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 171 987,00 zł
§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 987,00 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 885,00 zł 1. w kwocie 1 885,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 885,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 200 000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 200 000,00 zł
§ 0970. wpływy z różnych dochodów w kwocie 200 000,00 zł
Sprzedaż węgla Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 6 666,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 6 666,00 zł
§ 2320. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 666,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 511 899,79 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 600 Transport i łączność w kwocie 7 000,00 zł . Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 7 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł 130 000,00 zł
Fundusz sołecki – Jaryszów w kwocie 7 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 130 000,00 zł Rozdział 75023 Utrzymanie gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 000,00 zł
„Modernizacja Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego” w kwocie 130 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 347 188,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 175 201,00 zł PSP- Jaryszów
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 115 729,00 zł
PSP- Olszowa
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 472,00 zł
PP - Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 171 987,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 171 987,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 27 711,79 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 22 711,79 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 22 711,79 zł
Fundusz sołecki – Jaryszów w kwocie 22 711,79 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł
§ 2360. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 385 441,40 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 1 262 802,61 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 1 262 802,61 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 262 802,61 zł
„Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe” w kwocie 1 262 802,61 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 1 262 802,61 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 5 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 527 188,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 175 201,00 zł PSP- Jaryszów
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 115 729,00 zł
PSP- Olszowa
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 472,00 zł
PP - Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 171 987,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 171 987,00 zł
GZO Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 180 000,00 zł
§ 2900. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 180 000,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 130 000,00 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 130 000,00 zł
§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 zł w kwocie 1 885,00 zł
OPS Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 885,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 3240. Stypendia dla uczniów w kwocie 1 791,00 zł
§ 3260. Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 94,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 266 188,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 30 188,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 30 188,00 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 36 000,00 zł
§ 6230. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 000,00 zł
„ Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 36 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 200 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000,00 zł
Zakup węgla Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 187 377,79 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 187 377,79 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy
§ 2800. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 666,00 zł
„Tradycja Dywanów Kwietnych na Opolszczyźnie Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych ”;

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 711,79 zł
w tym Fundusz sołecki – Jaryszów w kwocie 29 711,79 zł „Przebudowa i rozbudowa budynku handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jaryszowie przy ul Polnej 1A” w kwocie 180 711,79 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł
§ 2360. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 699 980,00 zł § 950. Wolne środki , o których mowa w art.217.ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 699 980,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie rozchodów w kwocie 99 980,00 zł § 962. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 99 980,00 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 5 300,00 zł GZO Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 300,00 zł PP - Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 400,00 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł
GZO Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 900,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 500,00 zł Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 500,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 1 500,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 1 500,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł
§ 7. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 5 300,00 zł GZO Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 300,00 zł PP - Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 400,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł
GZO Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 900,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 500,00 zł Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 1 500,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 1 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom