Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.463.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2023

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40 z póż.zm.), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 377 107,44 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 376 327,84 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 376 327,84 zł § 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 376 327,84 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 189,60 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 189,60 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 189,60 zł.
Dział 855 Rodzina w kwocie 590,00 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 590,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 590,00 zł.
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 377 107,44 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 376 327,84 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 376 327,84 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 276,98 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 368 948,86 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 102,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 189,60 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 189,60 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 4,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 15,60 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 590,00 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 590,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 4 000,00 zł OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 000,00 zł § 0980. Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4 000,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 4 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 855 Rodzina w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 000,00 zł § 2360. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 000,00 zł
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom