Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.467.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-05-2023

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40z póż.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 34 029,38 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 144,38 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 144,38 zł § 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 144,38 zł
Fundusz Pomocy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 29 435,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 29 435,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 435,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 600,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 3 600,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 855 Rodzina w kwocie 850,00 zł Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 850,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 850,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 4 500,00 zł PSP- Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 4 500,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 4 500,00 zł § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 38 529,38 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 144,38 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 144,38 zł § 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,38 zł
Fundusz Pomocy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 33 935,00 zł PSP- Olszowa Rozdział 80107 Świetlice szkolne w kwocie 4 500,00 zł
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł
Fundusz Pomocy Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 29 435,00 zł PSP - Ujazd
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 429,20 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 211,90 zł
PSP - Olszowa
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 452,50 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88,42 zł
PSP - Jaryszów
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 751,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 928,88 zł
PP - Ujazd
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 106,73 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 216,37 zł
GZO
§ 4370. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 250 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 600,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 3 600,00 zł
§ 3280. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł
Fundusz Pomocy OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 850,00 zł Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 850,00 zł
§ 3290. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 825,00 zł
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 9 000,00 zł PSP- Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 7 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 2 000,00 zł
§ 4210. Zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 9 000,00 zł PSP- Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 7 000,00 zł § 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 2 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom