Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.469.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-05-2023

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40z póż.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 136 312,84 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 19 500,00 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 13 000,00 zł § 2710. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 000,00 zł.
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 13 000,00 zł
§ 6300. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 500,00 zł.
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 6 500,00 zł Dział 600 Transport i łączność w kwocie 4 670,00 zł. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 4 670,00 zł
§ 0950. wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 4 670,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 86 179,59 zł. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 70 000,00 zł
§ 0310. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 70 000,00 zł
Rozdział 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 16 179,59 zł
§ 0270. Wpłaty z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16 179,59 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 13 663,25 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 13 663,25 zł
§ 0940. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 373,36 zł
§ 0960. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 6 289,89 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 12 300,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 12 300,00 zł
§ 0960. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 300,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 203 249,36 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 38 866,75 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 32 366,75 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 32 366,75 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 6 500,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 500,00 zł 10 000,00 zł
„Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 463/5 w Sieroniowicach” w kwocie 6 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 22 682,61 zł Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 22 682,61 zł
§ 4357. Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,84 zł
§ 4377. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 639,77 zł
„Solidarni z Ukrainą- pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim ”;
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 128 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 8 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł
Fundusz sołecki – Olszowa w kwocie 8 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 120 000,00 zł
§ 6239. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł
„Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” w kwocie 120 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 700,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 3 700,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 700,00 zł
Fundusz sołecki – Olszowa w kwocie 3 700,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 339 562,20 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 56 500,00 zł. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 50 000,00 zł § 2900. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 6 500,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 500,00 zł
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Sieroniowice w kwocie 6 500,00 zł „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 463/5 w Sieroniowicach” w kwocie 6 500,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 86 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 84 000,00 zł
§ 6210. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 84 000,00 zł
„Wykonanie instalacji c.o w mieszkaniach komunalnych” w kwocie 84 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 2 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 10 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 600,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 5 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 16 179,59 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 16 179,59 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 16 179,590 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 32 682,61 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 22 682,61 zł
§ 2950. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22 682,61 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 84 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 15 000,00 zł
§ 6210. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
„Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków polegająca na budowie dodatkowego zbiornika na osad nadmierny wraz z zabudową filtrów antyodorowych” w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 36 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Balcarzowice w kwocie 6 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 28 000,00 zł
§ 6230. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 000,00 zł
„ Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 28 000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 48 200,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 11 700,00 zł
§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 700,00 zł
„Zakup namiotu ”;
Fundusz sołecki – Olszowa w kwocie 11 700,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 36 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Zimna Wódka w kwocie 6 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 17 500,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 500,00 zł
„Wykonanie i zamontowanie na wzgórzu zamkowym tablicy ilustracji na szkle przedstawiającej historię zamku w Ujeździe” w kwocie 12 500,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 796,86 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 796,86 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 796,86 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 796,86 zł
Fundusz sołecki – Olszowa w kwocie 2 796,86 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 796,86 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 796,86 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 796,86 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 796,86 zł
Fundusz sołecki – Olszowa w kwocie 2 796,86 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom