Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-Obwieszczenie

Strona archiwalna

 

RG.6220.6.2023                                                                                                                                                        Ujazd, dnia 10 lipca 2023 r.

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 dalej KPA) art. 73 ust 1, art. 74 ust. 3 i art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm., dalej ustawa OOŚ)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 19.06.2023 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 22.06.2023 r.) Górażdże Beton Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Wytwórni Betonu Towarowego „Strzelce Opolskie”, zlokalizowanej w m. Olszowa przy ul. Francuskiej 1, na terenie działki ewidencyjnej nr 306 obręb Olszowa”.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego  w nim udziału w każdym jego stadium.

            Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe w  Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Referatu, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

            Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c oraz pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).  

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 KPA – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Olszowa. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Otrzymuje:

1. Inwestor

2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 KPA

3.A.a.

                                                                                                                                                                            Kierownik Referatu Gospodarki

                                                                                                                             Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

                                                                                                                                                                                (-) Iwona Warzecha