Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego dz. 2371/3 obręb Ujazd

Zarządzenie NR 0050.488.2023
Burmistrza Ujazdu

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonej na terenie Gminy Ujazd

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego niżej wymienioną nieruchomość gruntową niezabudowaną:

1. działka nr 2371/3 obręb Ujazd o powierzchni 0,0397 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00006553/1.

§ 2. Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na warunkach określonych w rozdziale 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

§ 3. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na okres 21 dni na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl, jak również  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz w danej miejscowości. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez  ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 4. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionej w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem.

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.488.2023
Burmistrza Ujazdu
z dnia 08 sierpnia 2023 r.

Wywieszono dnia 08.08.2023 r.


WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, stanowiącej własność Gminy Ujazd.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) podaje się do publicznej  wiadomości, że przeznaczono do sprzedaży następujące nieruchomości:

Lp.

Numer ewidencyjny

Powierzchnia nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

1

2371/3

0,0397 ha

42 000,00 zł netto + 23% VAT

OP1S/00006553/1

Ujazd

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta o niekorzystnym stosunku boków. Kształt i wielkość działki utrudnia jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny nowopowstałej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położenie na obszarze miasta Ujazd stanowiącej siedzibę władz. W dalszym otoczeniu tereny zieleni oraz tereny wód płynących - Kanał Gliwicki. W sąsiedztwie sieć energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

MN10 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Działka nie znajduje się w obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

*Cena netto nieruchomości osiągnięta w przetargu – przy zakupie nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom