Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dz. 1561/6, 1380 Ujazd, dz. 484/1, 484/2 Klucz, dz. 669 Jaryszów, dz.1000 Zimna Wódka

Zarządzenie Nr 0050.489.2023
Burmistrza Ujazdu

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie  przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości gruntowe niezabudowane:

1. działka nr 1000 obręb Zimna Wódka o powierzchni 0,0840 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00040060/8,

2. działka nr 669 obręb Jaryszów o powierzchni 0,2600 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00073528/7,

3. działki nr 484/1 i 484/2 obręb Klucz o łącznej powierzchni 0,0500 ha, zapisane w księdze wieczystej nr OP1S/00008433/8,

4. działka nr 1380 obręb  Ujazd o powierzchni 0,0092 ha, zapisana w księdze wieczystej nr  OP1S/00041850/0,

5. działka nr 1561/6 obręb Ujazd o powierzchni 0,1216 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00047008/5.

§ 2. Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

§ 3. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na okres 21 dni na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl, jak również  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz w danej miejscowości. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez  ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 4. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem.

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.489.2023
Burmistrza Ujazdu
z dnia 08 sierpień 2023 r.

Wywieszono dnia 08.08.2023 r.


WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Ujazd.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) podaje się do publicznej  wiadomości, że przeznaczono do sprzedaży następujące nieruchomości:

Lp.

Numer ewidencyjny

Powierzchnia nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

1.

1000

0,0840 ha

5 000,00 zł

(zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zmianami)

OP1S/00040060/8

Zimna Wódka

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  stanowiąca treny pól uprawnych o kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta. Kształt i wielkość działki umożliwia jej zagospodarowanie  zgodnie z przeznaczeniem. Teren lekko pochyły. Dostęp do drogi gruntowej  nieutwardzonej. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny pól uprawnych oraz tereny zieleni leśnej. Działka nie posiada uzbrojenia.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

R15- tereny rolniczy.

 

Działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 

 

2

669

0,2600 ha

15 000,00 zł

(zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zmianami)

OP1S/00073528/7

Jaryszów

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  stanowiąca treny pól uprawnych o kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta. Kształt i wielkość działki umożliwia jej zagospodarowanie  zgodnie z przeznaczeniem. Dostęp do drogi gruntowej  nieutwardzonej. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny pól uprawnych, tereny cmentarza oraz tereny pojedynczej zabudowy usługowej. Działka nie posiada uzbrojenia.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

R - tereny gruntów rolnych.

 

Działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

3

484/1, 484/2

0,0500 ha

3 000,00 zł

(zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zmianami)

OP1S/00008433/8

Klucz

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  stanowiąca treny pól uprawnych o kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta. Kształt i wielkość działki umożliwia jej zagospodarowanie  zgodnie z przeznaczeniem. Teren lekko pochyły. Dostęp do drogi gruntowej  nieutwardzonej. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny pól uprawnych oraz tereny cmentarza. Działka nie posiada uzbrojenia.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

DR - drogi rolnicze.

 

Działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

4

1380

0,0092 ha

1 200,00 zł

(zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 .r o podatku od towarów i usług t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zmianami)

OP1S/00041850/0

Ujazd

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  stanowiąca treny pól uprawnych o kształcie nieforemnym zbliżonym do trapezu. Kształt i wielkość działki utrudnia jej zagospodarowanie  zgodnie z przeznaczeniem. Teren pochyły ze spadkiem w kierunku północnym. Dostęp do drogi utwardzonej płytami betonowymi. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny pól uprawnych oraz tereny zieleni nieurządzonej wysokiej i niskiej. W bliskim sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nie posiada uzbrojenia.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

43R - teren rolniczy.

Działka znajduje się w granicach strefy ochrony sanitarnej i cmentarzy.

 

Działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

5

1561/6

0,1216 ha

110 000,00 zł

 

w tym:

104 808,00 zł netto + 23% VAT (cena netto nieruchomości osiągnięta w przetargu – przy zakupie nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%)

 

5 192,00 zł (zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 .r o podatku od towarów i usług t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zmianami)

OP1S/00047008/5

Ujazd

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta. Kształt i wielkość działki umożliwia jej zagospodarowanie  zgodnie z przeznaczeniem. Dostęp do drogi gruntowej nieutwardzonej. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny pól uprawnych, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren wód. Działka nie posiada uzbrojenia.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

58MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

25R - teren rolniczy.

Działka znajduje się  częściowo w granicach udokumentowanego złoża kopaliny stałej - piasków posadzkowych "Taciszów", pole V, VI, VII" PP 223

 

Działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom