Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.471.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2023

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2018 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984) w związku z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ. U. z 2020 r. poz. 2200), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla przeprowadzenia egzaminu dla Marioli Lazarek, nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola w Ujeździe, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Małgorzata Kulesa Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej - przedstawiciel organu prowadzącego
2. Jolanta Jaworek Członek Komisji Egzaminacyjnej - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Agnieszka Kauch Członek Komisji Egzaminacyjnej - dyrektor szkoły
4. Urszula Pączko Członek Komisji Egzaminacyjnej - ekspert
5. Ewa Głąbikowska Członek Komisji Egzaminacyjnej - ekspert

 

 

§ 2. Zakres postępowania egzaminacyjnego oraz tryb pracy Komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ. U. z 2020 r. poz. 2200).

§ 3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe przy ul. Mickiewicza 4.
§ 4. Komisja Egzaminacyjna ulega rozwiązaniu po zrealizowaniu zadania, dla którego została powołana.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom