Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXII.416.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.40, 572,1463), w związku z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642, z 2023 r. poz. 289, 614, 1030, 1429) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego na kadencję od 2024 r. do 2027 r., w następującym składzie: 1) Agata Trusz
2) Teresa Sobota
3) Kamil Głowania

2. Zespół opiniujący wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

§ 2. Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie Miejskiej w Ujeździe opinii o zgłaszanych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w w/w ustawie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Muskała

 

PDF   Uchwała Nr LXII.416.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023 sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w.pdf (169,83KB)