Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXII.418.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023r, poz. 40 z późn.zm.), art. 211, 212, 218, 219, 220, 221 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 445 421,84 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 671 647,81 zł . 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 671 647,81 zł 1) dochody bieżące w kwocie 671 647,81 zł
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 671 647,81 zł
1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 671 647,81 zł.


II. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 168 750,00 zł.
1. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 135 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 135 000,00 zł
a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 75 000,00 zł

b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 60 000,00 zł.


2. Rozdział 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 33 750,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 33 750,00 zł
a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33 750,00 zł.


III. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 597 024,03 zł.
1. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 500 000,00 zł
a) środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 500 000,00 zł.


2. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 97 024,03 zł 1) dochody bieżące w kwocie 85 470,05 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 470,05 zł

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł


2) dochody majątkowe w kwocie 11 553,98 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 553,98 zł.


IV. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 8 000,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 8 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 8 000,00 zł
a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 000,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 3 191 848,00 zł. I. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 191 848,00 zł. 1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 3 191 848,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 3 191 848,00 zł
a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 2 791 848,00 zł
1 środki europejskie w kwocie 2 791 848,00 zł „Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd etap II oraz budowa kanalizacji w Ujeździe osiedle Goj”


b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 400 000,00 zł.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 648 738,00 zł. I. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 448 000,00zł. 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 448 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 448 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 448 000,00 zł
„Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej” w kwocie 448 000,00 zł.

II. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 34 000,00 zł.
1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 34 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 34 000,00 zł
a) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 34 000,00 zł
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów ul.1 Maja – wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 32 500,00 zł „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Główna” w kwocie 1 500,00 zł.

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 6 600,00 zł.
1. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 6 600,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 6 600,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6 600,00 zł
„Wykonanie instalacji c.o w mieszkaniach komunalnych” w kwocie 6 600,00 zł.

IV. Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 35 000,00 zł.
1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 35 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 35 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35 000,00 zł.V. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 250 000,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 250 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 250 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250 000,00 zł
„Budowa budynku remizy OSP w Niezdrowicach” w kwocie 125 000,00 zł „Budowa budynku remizy OSP w Zimnej Wódce” w kwocie 125 000,00 zł.

VI. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 46 000,00 zł.
1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000,00 zł.2. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 16 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 16 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 16 000,00.VII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 794 138,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 2 791 848,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 2 791 848,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 791 848,00 zł
„Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd etap II oraz budowa kanalizacji w Ujeździe osiedle Goj” w kwocie 2 791 848,00 zł.

2. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2 290,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 290,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 290,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 290,00 zł
Fundusz sołecki- Olszowa w kwocie 2 290,00 zł.


VIII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 35 000,00 zł.
1. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 30 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł
a) dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
„Konserwacja organów w kościele w Ujeździe” w kwocie 30 000,00 zł.

2. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 000,00 zł
1 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 902 311,84 zł. I. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 50 000,00 zł. 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 50 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
„Wykonanie odcinka sieci wodociągowej Placu Zamkowego oraz ul. Kościelnej w Ujedzie” w kwocie 50 000,00 zł.

II. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 1 458 400,00 zł.
1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 107 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 107 500,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 107 500,00 zł
1 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 107 500,00 zł.


2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 1 350 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 350 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 350 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 350 000,00 zł
„Remont nawierzchni Placu Zamkowego oraz ul. Kościelnej w Ujedzie”. ”;3. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 900,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 900,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 900,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 900,00 zł
Fundusz sołecki- Olszowa w kwocie 900,00 zł.


III. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 156 000,00 zł.
1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 80 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 80 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 67 0000,00 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 000,00 zł.2. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 40 000,00 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł.3. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 26 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 26 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 000,00 zł.


IV. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 40 000,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 40 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40 000,00 zł.V. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 40 000,00 zł.
1. Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 40 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40 000,00 zł.VI. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 33 750,00 zł.
1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 33 750,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 33 750,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 750,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33 750,00 zł.VII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 51 771,84 zł.
1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł
„Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 20 000,00 zł.

2. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 000,00 zł
1 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.3. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 21 771,84 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 21 771,84 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21 771,84 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21 771,84 zł.VIII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 72 390,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 71 190,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 71 190,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 190,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 190,00 zł
Fundusz sołecki- Olszowa w kwocie 190,00 zł


b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 71 000,00 zł
1 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 71 000,00 zł.2. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 200,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 200,00 zł
Fundusz sołecki- Olszowa w kwocie 1 200,00 zł.


§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 2 522 258,31 zł. 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 522 258,31 zł.

§ 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 2 522 258,31 zł. 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 522 258,31 zł.

§ 7. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023”: ”;
1. Zwiększa się dotację na zadania bieżące
a) § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 107 500,00 zł (Dział 600, rozdz.60004)

b) § 2310 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90013)

c) § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 71 000,00 zł (Dział 921, rozdz.92109).


2. Zmniejsza się dotację na zadania inwestycyjne
a) § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 34 000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów ul.1 Maja – wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 32 500,00 zł „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Główna” w kwocie 1 500,00 zł

b) § 6210 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6 600,00 zł (Dział 700, rozdz.70007)
„Wykonanie instalacji c.o w mieszkaniach komunalnych” w kwocie 6 600,00 zł.

3. Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne
a) § 6210 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 50 000,00 zł (Dział 400, rozdz.40002)
„Wykonanie odcinka sieci wodociągowej Placu Zamkowego oraz ul. Kościelnej w Ujedzie” w kwocie 50 000,00 zł.

§ 8. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023”: ”;
1. Zmniejsza się dotację na zadania bieżące
a) § 2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195).


2. Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne
a) § 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90005) „Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 20 000,00 zł.


3. Zmniejsza się dotację na zadania inwestycyjne
a) § 6570 - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dział 921, rozdz. 92120 )
„Konserwacja organów w kościele w Ujeździe” w kwocie 30 000,00 zł.

§ 9. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
„Plan zadań inwestycyjnych na rok 2023”: ”;
1. Zwiększa się wydatki
Dotacje na zadania inwestycyjne a) „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej Placu Zamkowego oraz ul. Kościelnej w Ujedzie” w kwocie 50 000,00 zł (Dział 400, rozdz. 40002)

b) „Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 20 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90005).


2. Zmniejsza się wydatki
Inwestycje i zakupy inwestycyjne a) „Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej” w kwocie 448 000,00 zł (Dział 400, rozdz. 40002)

b) „Budowa budynku remizy OSP w Niezdrowicach” w kwocie 125 000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412)

c) „Budowa budynku remizy OSP w Zimnej Wódce” w kwocie 125 000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412)

d) „Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd etap II oraz budowa kanalizacji w Ujeździe osiedle Goj” w kwocie 2 791 848,00 zł (Dział 900, rozdz. 90001).
Dotacje na zadania inwestycyjne

a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów ul.1 Maja – wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 32 500,00 zł (Dział 600, rozdz.60014).

b) „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Główna” w kwocie 1 500,00 zł (Dział 600, rozdz.60014)

c) „Wykonanie instalacji c.o w mieszkaniach komunalnych” w kwocie 6 600,00 zł (Dział 700, rozdz.70007)

d) „Konserwacja organów w kościele w Ujeździe” w kwocie 30 000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92120).


§ 10. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
„Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok ”;
1. Zwiększa się przychody o kwotę 43 400,00 zł. w tym:
1 dotacja w kwocie 43 400,00 zł


2. Zwiększa się koszty majątkowe o kwotę 43 400,00 zł.

§ 11. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
„Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok ”;
1. Zwiększa się przychody
a) § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 522 258,31 zł


2. Zmniejsza się przychody
a) § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 522 258,31 zł.


§ 12. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 13. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Muskała

 

PDF   Uchwała Nr LXII.418.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023 w.pdf (320,55KB)