Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXII.421.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Europejskiej we wsi Sieroniowice, zwanego dalej planem. 2. Obszar objęty planem stanowi część obrębu ewidencyjnego Sieroniowice, w granicach określonych na załączniku do uchwały.
3. Zakres planu powinien być zgodny z wymogami art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Muskała

 

PDF   Uchwała Nr LXII.421.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w.pdf (761,93KB)

PDFZalacznik1 LXII.421.2023.pdf (508,46KB)