Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXII.422.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023- Stwierdzenie nieważność Uchwały przez rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice”, uchwalonego Uchwałą Nr X.52.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2015 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2015 r. poz. 1993, zwanego dalej zmianą planu. 2. Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczono na załączniku do uchwały.
3. Zakres planu powinien być zgodny z wymogami art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Muskała

PDFIN.VII.743.1.166.2023 rozstrzygnięcie nadzorcze GM Ujazd (143,24KB)

PDF   Uchwała Nr LXII.422.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice.pdf (818,89KB)

PDFZalacznik1 LXII.422.2023.pdf (563,85KB)