Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXII.415.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023

Na podstawie art. 7 ust. 4 i art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538, Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 803) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się lokalizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Ujeździe, planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi gruntu 2274, 2275,2276, 2277, 2278, 2279, 2284, 2285, arkusz mapy 22, obręb Ujazd.

§ 2. 1. Granice terenu objętego inwestycją mieszkaniową określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowany sposób zagospodarowania terenu objętego inwestycją mieszkaniową określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (łącznie), ustala się:
1) minimalną powierzchnię użytkową mieszkań – 6844,91 m2;
2) maksymalną powierzchnię użytkową mieszkań – 7500,00 m2;
3) minimalną liczbę mieszkań – 108;
4) maksymalną liczbę mieszkań – 120.

§ 4. W zakresie inwestycji mieszkaniowej nie przeznacza się obszarów ani powierzchni użytkowych mieszkań na działalność handlową lub usługową.
§ 5. 1. Na terenie inwestycji mieszkaniowej obecnie nie znajdują się sieci, instalacje, drogi wewnętrzne. Teren porastają drzewa. Zgodnie z ewidencją gruntów użytki nie stanowią rolniczych klas I-III lub terenu lasów, nie znajdują się wody płynące, rowy melioracyjne i cieki wodne. Obszar nie jest określony jako obszar chroniony.

2. Określa się zmiany w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu polegające na realizacji:
1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tj. budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
2) terenów utwardzonych, tj.: drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, miejsca postojowe dla rowerów, place zabaw, chodniki, pod projektowane wiaty śmietnikowe;

3) terenów zieleni urządzonej, tj. wprowadzenie zieleni niskiej, zieleni wysokiej;
4) połączeń z drogą publiczną poprzez zjazdy z drogi powiatowej nr 1458 O (działki drogowej ozn. nr ewid. gruntu 2271);
5) miejsc postojowych obsługiwanych z działki drogowej ozn. nr ewid. gruntu 2271;
6) urządzeń infrastruktury technicznej (według odrębnego opracowania), tj. przyłączy i sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej i gazowej.

§ 6. 1. Określa się powiązanie inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu w zakresie infrastruktury technicznej – sieci, o których mowa, będą rozbudowane – wydłużone, jednakże ich parametry spełniają wymagania planowanej inwestycji. Sieci znajdują się w działce drogowej nr 2271. Sieć kanalizacji deszczowej oznaczono na mapie jako projektowaną.
2. Określa się obsługę komunikacyjną terenu inwestycji mieszkaniowej - dostęp do drogi powiatowej nr 1458 O – działki drogowej ozn. nr ewid. gruntu 2271.

§ 7. 1. Określenie charakterystyki inwestycji mieszkaniowej w zakresie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeby w zakresie uzbrojenia terenu, niezbędnej liczby miejsc postojowych, jak również sposobu zagospodarowywania odpadów:

1) zapotrzebowanie:
a) na wodę - średnie dobowe zapotrzebowanie wody – 30 000l/d,

b) na energię elektryczną - z istniejącej sieci elektroenergetycznej - średnie typowe użytkowanie budynku i mieszkań oraz instalacje pomp ciepła wynosi: 430kW,

c) na ciepło - moc cieplna zostanie wytworzona poprzez instalację pomp ciepła wspomaganych instalacją kotłów gazowych. Całkowite zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi: 350kW,

d) odprowadzanie ścieków bytowych - ścieki odprowadzane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Bolesława Chrobrego - ilość ścieków bytowych: 27 000 l/d,

e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - za pomocą systemu zewnętrznej instalacji deszczowej, odpowiednio oczyszczane i dalej rozprowadzane na terenie inwestora - całkowity przepływ obliczeniowy oszacowano na 175 l/s.


2) miejsca postojowe dla samochodów osobowych - miejsca postojowe zostały zlokalizowane bezpośrednio przy budynkach - przyjęto współczynnik 1,5 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny, a co za tym idzie w obszarze inwestycji znajdzie się 162 miejsc postojowych;
3) sposób zagospodarowywania odpadów – wywóz odpadów odbywać się będzie tygodniowo bądź dwa razy w tygodniu przez koncesjonowaną firmę zewnętrzną, zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu na terenie objętym wnioskiem znajdują się zewnętrzne altany śmietnikowe. Przyjmując liczbę mieszkańców 250, tygodniowa ilość wytwarzanych odpadów wynosi odpowiednio:


a) zmieszane 9450l;

b) bio 6300l;

c) metale i tworzywa sztuczne 6300l;

d) papier 6300l;

e) szkło 6300l.


2. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia projektowanych obiektów budowlanych:

1) inwestycja mieszkaniowa obejmuje:
a) trzy budynki mieszkalne wielorodzinne, w formie budynków wolnostojących. Budynek nr 1 znajdujący się na działkach 2284 i 2285, jest budynkiem 3 klatkowym o 4 kondygnacjach, zawiera 44 lokale mieszkalne. Budynki nr 2 i 3 znajdujące się na działkach 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, są budynkami 2 klatkowymi o 4 kondygnacjach, zawierają, każdorazowo 32 lokale mieszkalne. Budynki wyposażone są w windy, z uwzględnieniem wymagań osób niepełnosprawnych oraz przewożenia osób na noszach, komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. Dachy budynków są płaskie. Budynki w stonowanej gamie kolorystycznej, każde mieszkanie wyposażone jest w balkon. Mieszkania znajdujące się na parterze wyposażono w taras oraz prywatny ogródek. Przeznaczenie budynków stanowią samodzielne lokale mieszkalne, projekt nie przewiduje funkcji handlowo-usługowej,


b) tereny powierzchni utwardzonej, tj. chodniki, place zabaw i drogi wewnętrzne uzupełnione miejscami postojowymi, miejsca na rowery, altany śmietnikowe,

c) zieleń niską, zieleń wysoką i prywatne ogródki dla mieszkańców,

d) zjazdy z drogi powiatowej nr 1458 O (z działki drogowej ozn. nr ewid. gruntu 2271) 2) powierzchnia terenu objętego wnioskiem – terenu inwestycji mieszkaniowej: 2,7993 ha;3) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 9,35% powierzchni terenu inwestycji mieszkaniowej;
4) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 64,06% powierzchni terenu inwestycji mieszkaniowej.

3. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji mieszkaniowej oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko:

1) charakterystyczne parametry techniczne jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego:
a) wysokość: 12,27 m,

b) szerokość kondygnacji nadziemnej: 18 m - 19 m,

c) długość kondygnacji nadziemnej: 47 m - 72 m,

d) ilość kondygnacji nadziemnych: 4,

e) ilość kondygnacji podziemnych: brak;


2) wpływ przedmiotowej inwestycji mieszkaniowej na środowisko – inwestycja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko. Zapotrzebowanie i jakość wody, ilość i sposób odprowadzenia ścieków do istniejącej sieci w działce 2271 nie pogarszają warunków środowiskowych. Odpady bytowe będą gromadzone w altanach śmietnikowych i wywożone przez koncesjonowaną firmę. Budynki nie będą źródłem hałasu, wibracji i promieniowania. Parametry poziomów hałasu zostaną zachowane. Zastosowane materiały budowlane przegród zewnętrznych w tym okien i drzwi spełniają normy izolacji akustycznej. Obszar oraz planowana inwestycja nie mieści się w przesłankach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie ma konieczności uzyskania decyzji środowiskowej.


§ 8. Wskazuje się nieruchomości, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, na których mają być zlokalizowane obiekty objęte inwestycją mieszkaniową - inwestycja będzie zlokalizowana na działce ozn. nr ewid. gruntu 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2284, 2285, arkusz mapy 22, obręb Ujazd, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OP1S/00052195/0.
§ 9. Inwestycja mieszkaniowa nie spowoduje ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie ciągów, przewodów, urządzeń i innych obiektów.

§ 10. Sieci uzbrojenia terenu związane z inwestycją mieszkaniową nie wymagają przejścia przez tereny śródlądowych wód płynących, dróg publicznych ani przez obszary kolejowe.
§ 11. 1. Określa się następujące warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska - obszar oraz planowana inwestycja nie mieści się w przesłankach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie ma konieczności uzyskania decyzji środowiskowej.


2. Określa się następujące warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków - teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony zabytków.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 14. Uchwała wygasa, jeżeli przed upływem 3 lat od dnia opublikowania uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej nie stała się ostateczna. Gmina informuje inwestora o wygaśnięciu uchwały.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Muskała

 

PDF   Uchwała Nr LXII.415.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w.pdf (2,36MB)

DOCXZałącznik nr a1 LXII.415.2023.docx (1,31MB)

DOCXZałącznik nr a2 LXII.415.2023.docx (1,71MB)