Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - obwieszczenie rozbudowa mostu w m. Jaryszów

Strona archiwalna

 

RG.6220.8.2023                                                                                                                                                            Ujazd,  dnia 8 września 2023 r.

                                               

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania, że:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4220.301.2023.AKu.1 z dnia 06 września 2023 roku wezwał Starostę Powiatu Strzeleckiego, w imieniu którego działa Pełnomocnik Pan Lucjan Sito, do uzupełnienia w terminie do 26.09.2023 roku Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia;

- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach pismem nr GL.ZZŚ.1.4901.133.2023.TM z dnia 4 września 2023 roku wniósł o uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice-Ujazd w m. Jaryszów           ul. Strzelecka”.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, piętro II pokój 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe bip.ujazd.pl oraz przesłane do sołtysa miejscowości Jaryszów. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zastępca Burmistrza

(-) Katarzyna Tomczyk