Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 0050.497.2023
Burmistrza Ujazdu

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 36, 1113, 1463) oraz Uchwały nr XXXIII.196.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Ujazd zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni.

2. Informacja o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go w gablocie ogłoszeniowej w danej miejscowości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.497.2023
Burmistrza Ujazdu
z dnia 12 września 2023 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy znajdującej się w gminnym zasobie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ujazd

LP

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości wg planu zagospodarowania przestrzennego i symbol terenu

Termin trwania dzierżawy

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

1

Ujazd

Działka o nr ew. 884/8

o pow. 0,0351 ha
jedn. rej. G.961
KW OP1S/00057207/3

21 m2 z pow. działki 0,0351 ha

Działka gruntu z dostępem do drogi publicznej przeznaczona do dzierżawy pod miejsce postojowe pojazdów.

KS.1 - teren parkingu

od 01.11.2023 r. do 31.01.2029 r.

31,50 zł + VAT miesięcznie

Miesięcznie w terminie 14 dni od otrzymania faktury

1) Kwota czynszu dzierżawnego podlega waloryzacji raz w roku wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego w Monitorze Polskim.

 

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Irom