Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.489.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-08-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości gruntowe niezabudowane: 1. działka nr 1000 obręb Zimna Wódka o powierzchni 0,0840 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00040060/8,

2. działka nr 669 obręb Jaryszów o powierzchni 0,2600 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00073528/7,
3. działki nr 484/1 i 484/2 obręb Klucz o łącznej powierzchni 0,0500 ha, zapisane w księdze wieczystej nr OP1S/00008433/8,
4. działka nr 1380 obręb Ujazd o powierzchni 0,0092 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00041850/0,
5. działka nr 1561/6 obręb Ujazd o powierzchni 0,1216 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00047008/5.

§ 2. Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
§ 3. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na okres 21 dni na stronie internetowej , jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz w danej miejscowości. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. § 4. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

DOCXZałącznik nr 1 0050.489.2023.docx (8,14KB)