Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.492.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-08-2023

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40 z późn.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 445 421,84 zł Dział 600 Transport i łączność w kwocie 671 647,81 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 671 647,81 zł § 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 671 647,81 zł
1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 671 647,81 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 168 750,00 zł. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 135 000,00 zł

§ 0310. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 75 000,00 zł
§ 0320. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 60 000,00 zł
Rozdział 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 33 750,00 zł
§ 0480. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33 750,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 597 024,03 zł. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł
§ 2750. Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 500 000,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 97 024,03 zł
§ 0940. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 470,05 zł
§ 6330. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 553,98 zł
PSP- Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 8 000,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 8 000,00 zł
§ 0750. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 000,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 3 191 848,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 191 848,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 3 191 848,00 zł § 6257. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 2 791 848,00 zł
„Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd etap II oraz budowa kanalizacji w Ujeździe osiedle Goj ”;

§ 6290. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 400 000,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 648 738,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę w kwocie 448 000,00 zł Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 448 000,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 448 000,00 zł
„Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej” w kwocie 448 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 34 000,00 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 34 000,00 zł
§ 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 34 000,00 zł
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów ul.1 Maja – wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 32 500,00 zł „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Główna” w kwocie 1 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 6 600,00 zł Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 6 600,00 zł
§ 6210. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6 600,00 zł
„Wykonanie instalacji c.o w mieszkaniach komunalnych” w kwocie 6 600,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 35 000,00 zł Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 35 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 250 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 250 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 46 000,00 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 30 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł 16 000,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 794 138,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 2 791 848,00 zł
§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 791 848,00 zł
„Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd etap II oraz budowa kanalizacji w Ujeździe osiedle Goj” w kwocie 2 791 848,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2 290,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 290,00 zł
Fundusz sołecki- Olszowa w kwocie 2 290,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 35 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 30 000,00 zł
§ 6570. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
„Konserwacja organów w kościele w Ujeździe” w kwocie 30 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł
§ 2360. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 902 311,84 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę w kwocie 50 000,00 zł Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 50 000,00 zł § 6210. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
„Wykonanie odcinka sieci wodociągowej Placu Zamkowego oraz ul. Kościelnej w Ujedzie ” w kwocie 50 000,00 zł Dział 600 Transport i łączność w kwocie 1 458 400,00 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 107 500,00 zł
§ 2900. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 107 500,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 1 350 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 320 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł
„Remont nawierzchni Placu Zamkowego oraz ul. Kościelnej w Ujedzie ”;
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 900,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł
Fundusz sołecki- Olszowa w kwocie 900,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 156 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 80 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 000,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 000,00 zł
GZO Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 26 000,00 zł
§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 40 000,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 40 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł
PSP-Jaryszów Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 40 000,00 zł. Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 40 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 33 750,00 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 33 750,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 28 750,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 51 771,84 zł Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 20 000,00 zł
§ 6230. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł
„ Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 20 000,00 zł Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt w kwocie 10 000,00 zł
§ 2310. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 21 771,84 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 21 771,84 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 72 390,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 71 190,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy
§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 71 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł
Fundusz sołecki- Olszowa w kwocie 190,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 200,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł
Fundusz sołecki- Olszowa w kwocie 1 200,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 2 522 258,31 zł § 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 522 258,31 zł
§ 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 2 522 258,31 zł § 931. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 522 258,31 zł
§ 7. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 27 879,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 26 600,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 26 600,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 6 600,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 1 000,00 zł
PSP - Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 000,00 zł.
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 279,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 279,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 279,00 zł
Fundusz sołecki- Olszowa w kwocie 279,00 zł
§ 8. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 27 879,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 26 600,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 26 600,00 zł § 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 600,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 1 000,00 zł
PSP - Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 000,00 zł.
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 279,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 279,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279,00 zł
Fundusz sołecki- Olszowa w kwocie 279,00 zł
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom