Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.494.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-08-2023

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023r. poz. 40 z póź.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1634 z późn. zm.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z póżn.zm.) oraz § 14 Uchwały Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 39 039,00 zł. I. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 39 039,00 zł. 1. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 39 039,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 39 039,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w kwocie 39 039,00 zł.


§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 39 039,00 zł. I. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 39 039,00 zł. 1. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 39 039,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 39 039,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39 039,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 9 000,00 zł

2 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 30 039,00 zł.§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Hubert Ibrom

PDF   Zarządzenie Nr 0050.494.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-08-2023 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023.pdf (170,77KB)

PDFZalacznik3 0050.494.2023.pdf (372,17KB)

PDFZalacznik4 0050.494.2023.pdf (288,67KB)

PDFZalacznik5 0050.494.2023.pdf (431,06KB)

PDFZalacznik6 0050.494.2023.pdf (200,86KB)

PDFZalacznik7 0050.494.2023.pdf (199,48KB)

PDFZalacznik8 0050.494.2023.pdf (210,47KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_2 0050.494.2023.pdf (552,01KB)