Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.496.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-09-2023

Na podstawie art. 9a ust.2 ustawy z dni 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm. ) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 3 Uchwały Nr LXI.407.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej zwany dalej ,,Zespołem”, w składzie:
1. Pani Małgorzata Włodarczyk – pedagog w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaryszowie (w razie nieobecności Pani Katarzyna Cichoń z-ca dyr. szkoły)
2. Pani Karina Daniel-Kroker – w-ce dyr. Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe (w razie nieobecności Pani Agata Trusz nauczyciel)
3. Pan Tomasz Antosiak – p.o. dyr. Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej
4. Pani Mariola Matuszek – pielęgniarka koordynująca Caritas Diecezji Opolskiej (w razie nieobecności Pani Justyna Zemła pielęgniarka)
5. Pani Małgorzata Bachen – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
6. Pani Jolanta Lazarek – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
7. Pani Małgorzata Daniel – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
8. Pani Aneta Michałów – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ujeździe
9. Pani Monika Chrapkowska – ( kurator)
10. Pan Wojciech Kowalewski – asp. sztab. dzielnicowy Posterunku Policji w Leśnicy ( w razie nieobecności Pan Krzysztof Kuczmera dzielnicowy)

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.260.2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom