Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej

RG.6220.7.2023                                                                     Ujazd, dnia 14 listopada 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 - zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam  strony postępowania

oraz

podaję do publicznej wiadomości informację,

 

że dnia 14 listopada 2023 roku wydana została decyzja znak: RG.6220.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu JNI 30004476 w ciągu drogi powiatowej nr 1458 O Ujazd – Kędzierzyn-Koźle ul. Chrobrego w m. Ujazd”.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się na zasadach udostępnienia informacji o środowisku określonych w ustawie ooś, w szczególności jest to możliwe  w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe, II p. pok. nr 2 (w godzinach pracy urzędu) po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem, pod numerem 77/404 87 54.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. na terenie  miejscowości Ujazd.

Dnia 14.11.2023 roku treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej w Ujeździe.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 14.11.2023 roku.

 

                                              

                                                                       Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

                                                                                              (-) Iwona Warzecha