Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie

RG.6220.9.2023                                                                                                                                        Ujazd, dnia 24 listopada 2023r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Burmistrz Ujazdu, na podstawie art. 10, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),  w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd”

zawiadamia Strony postępowania

  • o  wniosku z 23.09.2023 roku (data wpływu do tut. Urzędu 15 listopada 2023 roku) o dopuszczeniu Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału na prawach strony w  ww. postępowaniu administracyjnym;
  • o postanowieniu nr  RG.6220.9.2023 z dnia 24 listopada 2023 roku o dopuszczeniu Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału na prawach strony w ww. postępowaniu administracyjnym.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, piętro II pokój 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 KPA – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ujazd. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

 

 

           Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                             (-) Hubert Ibrom