Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.508.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-10-2023

Na podstawie art.18 ust.8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2023 r. poz.165 ze zmianami/ zarządza się, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Ujazd przeprowadzane są kontrole, których celem jest ustalenie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
§ 2. Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Ujazd oraz na podstawie art.47 ust.1 Prawo przedsiębiorców /Dz.U. z 2023 r. poz.221 ze zmianami/ po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.
§ 3. 1. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Burmistrza Ujazdu członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ujeździe.
2. Kontrola może być przeprowadzona w obecności Policji oraz innych uprawnionych podmiotów – dokonujących czynności w zakresie określonych prawem kompetencji.

§ 4. 1. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców /Dz.U. z 2023 r. poz.221 ze zmianami/.
2. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze kontroli.
3. W uzasadnionych przypadkach określonych w ustawie - Prawo przedsiębiorców kontrola może zostać wszczęta bez zawiadomienia przewidzianego w art.48 ust.11.
4. Zakres kontroli obejmuje ustalenia:
1) przestrzeganie określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2023 r. poz.165 ze zmianami/ warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności: a.posiadania ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, b.wnoszenie opłat za korzystanie z zezwolenia, o których mowa w art.11, c.posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, d.zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, e.wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.
2) Przestrzegania określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2023 r. poz.165 ze zmianami/ zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności: a.porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych lub w najbliższej okolicy, b.niesprzedawanie i niepodawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw, c.uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, d.sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży, którymi są: sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych, wydzielone stoiska ze sprzedażą alkoholu w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200m², pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których prowadzi się bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych, e.przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych, f.przedstawienie prawidłowych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują członkowie zespołu kontrolującego oraz właściciel punktu sprzedaży napojów alkoholowych lub osoba przez niego upoważniona (pełnomocnik, pracownik) obecna w czasie kontroli.
6. W razie odmowy podpisania protokołu, fakt ten powinien być odnotowany z podaniem przyczyn odmowy i podpisany przez Przewodniczącego zespołu kontrolującego.
7. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dla przedsiębiorcy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Burmistrza Ujazdu.

§ 5. 1. Kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzone są przez zespół kontrolny, zwany dalej „zespołem” złożony z osób upoważnionych przez Burmistrza Ujazdu.
Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Czynności kontrolne mogą być wykonywane po okazaniu przez członków zespołu kontrolnego legitymacji służbowych upoważniających do wykonywania takich czynności.
Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wzór ewidencji legitymacji służbowych stanowi załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia.
3. W skład zespołu wchodzi co najmniej dwóch upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Zespół przeprowadza kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po uprzednim zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.
Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Z przeprowadzonej kontroli, zespół sporządza protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ujeździe
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom