Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

RG.6220.12.2023                                                                                                                Ujazd,  dnia 14 grudnia 2023 r.

                                                          

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

Działając na podstawie art. 10, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, dalej ustawa KPA), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm., dalej ustawa OOŚ),

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UJEŹDZIE OSIEDLE GOJ”.

                Informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących:

- opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.9022.4.34.2023.AS z dnia 24.11.2023 roku, o możliwości nie nakładania na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia;

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4220.419.2023.IM z dnia 30 listopada 2023 roku, w którym wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach Nr GL.ZZŚ.1.4901.184.2023.TM z dnia 05.12.2023 roku, wyrażająca opinię, że dla przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, piętro II pokój 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy OOŚ oraz art. 49 KPA – zawiadomienie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe bip.ujazd.pl oraz przesłane do sołtysa miejscowości Ujazd. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                              Kierownik Referatu Gospodarki

                                                                                                                     Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

                                                                                                                                                             (-) Iwona Warzecha

 

 

Zawiadomienie - obwieszczenie

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 14 grudnia 2023 roku