Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydanej decyzji

RG.6220.9.2023                                                                     Ujazd, dnia 15 stycznia 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 - zwanej dalej k.p.a.)

zawiadamiam  strony postępowania

oraz

podaję do publicznej wiadomości informację,

 

że dnia 15 stycznia 2024 roku wydana została decyzja znak: RG.6220.9.2023 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd”.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe, II p. pok. nr 2 (w godzinach pracy urzędu) po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem, pod numerem 77/404 87 54.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. na terenie  miejscowości Ujazd.

Dnia 15.01.2024 roku treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej w Ujeździe.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 15.01.2024 roku.

 

                                                                       Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

                                                                                              (-) Iwona Warzecha