Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.562.2024 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-03-2024

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40 z późn.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 857 302,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 64,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 64,00 zł

§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł
1 Fundusz Pomocy Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 168,00 zł.
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 168,00 zł


§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 168,00 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 17 873,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 17 873,00 zł

§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 873,00 zł
1 Fundusz Pomocy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 797 731,00 zł.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 392 912,00 zł.


§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 392 912,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 404 819,00 zł.

§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 404 819,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 30 206,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 30 206,00 zł

§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 206,00 zł.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 320,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 2 320,00 zł

§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 320,00 zł
1 Fundusz Pomocy Dział 855 Rodzina w kwocie 8 940,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 000,00 zł


§ 2060. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 8 000,00 zł
Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 940,00 zł

§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 940,00 zł
1 Fundusz Pomocy

§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 857 302,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 64,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 64,00 zł

§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł
1 Fundusz Pomocy Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 168,00 zł.
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 168,00 zł .


§ 4410. Podróże służbowe krajowe
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 815 604,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 392 912,00 zł.
PSP Jaryszów

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 160,00 zł
PSP Olszowa

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 158 752,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 404 819,00 zł.
PP Ujazd

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 404 819,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 17 873,00 zł
1 Fundusz Pomocy PSP - Ujazd


§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 094,41 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 777,96 zł
PSP – Jaryszów

§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 103,50 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 802,23 zł
PP - Ujazd

§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 706,73 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138,17 zł
GZO

§ 4370. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 250,00 zł
OPS
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 30 206,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 30 206,00 zł

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 29 614,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 592,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 320,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 2 320,00 zł

§ 3280. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 320,00 zł
1 Fundusz Pomocy OPS
Dział 855 Rodzina w kwocie 8 940,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 000,00 zł


§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł
Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 940,00 zł

§ 3290. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 924,00 zł
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł
1 Fundusz Pomocy

§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 42 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Planowania przestrzennego, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
Dział 600 Transport i łączność w kwocie w kwocie 30 000,00 zł.
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 30 000,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
„Przebudowa drogi Kwiatowej w Ujeździe”- opracowanie dokumentacji
PSP Ujazd
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 10 000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 10 000,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 000,00 zł.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2 000,00 zł .

§ 4260. Zakup energii w kwocie 2 000,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 42 000,00 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Planowania przestrzennego, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
Dział 600 Transport i łączność w kwocie w kwocie 30 000,00 zł.
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 30 000,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
„Przebudowa drogi ul. Kwiatowa w Ujeździe”- opracowanie dokumentacji
PSP Ujazd
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 10 000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 10 000,00 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 000,00 zł.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2 000,00 zł .

§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Hubert Ibrom