Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.565.2024 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-03-2024

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40 z późn.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 89 644,91 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Planowania przestrzennego, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
Dział 600 Transport i łączność w kwocie w kwocie 66 000,00 zł.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 66 000,000 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 000,00 zł
1 „Budowa drogi gminnej w Olszowej – działka nr 116/9” w kwocie 66 000,00 zł
2 środki gminy w kwocie 66 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 13 094,91 zł.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 13 094,91 zł


§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 13 094,91 zł
1 Fundusz sołecki - Balcarzowice w kwocie 13 094,91 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 550,00 zł.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 550,00 zł.


§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł
1 Fundusz sołecki - Niezdrowice w kwocie 550,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł


§ 2360. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 131 735,57 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Planowania przestrzennego, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 26 000,00 zł.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 26 000,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 000,00 zł
„ Budowa ścieżki rowerowej Ujazd - Sławięcice” w kwocie 26 000,00 zł,
OPS
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 42 090,66 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 42 090,66 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 42 090,66 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 13 094,91 zł.
Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 13 094,91 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 13 094,91 zł
1 Fundusz sołecki - Balcarzowice w kwocie 13 094,91 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 40 000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 40 000,00 zł


§ 6220. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł
1 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 3 z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalno-oświatowe” kwocie 40 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 10 550,00 zł.
Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 10 550,00 zł.
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych


§ 2360. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł
1 Fundusz sołecki - Niezdrowice w kwocie 550,00 zł

§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 42 090,66 zł § 905. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 42 090,66 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Hubert Ibrom