Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.568.2024 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-04-2024

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2023r. poz. 40 z póź.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm), art. 111 pkt 1ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2023 r. poz.103 z późn.zm.) oraz § 14 Uchwały Nr LXVI.447.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok , Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 67 200,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie w kwocie 7 000,00 zł. 1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 7 000,00 zł. 1) dochody bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 000,00 zł.


II. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 60 200,00 zł.
1. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 60 200,00 zł . 1) dochody bieżące w kwocie 60 200,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 200,00 zł.


§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 67 200,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie w kwocie 7 000,00 zł. 1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 7 000,00 zł. 1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 000,00 złII. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 60 200,00 zł.
1. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 60 200,00 zł . 1) wydatki bieżące w kwocie 60 200,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 200,00 zł


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Hubert Ibrom