Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXI.481.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-04-2024- Stwierdzenie nieważności Uchwały przez rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Sołectwa Sieroniowice wprowadzonego Uchwałą Nr LII.349.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28.11.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sieroniowice, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu: "Nie przeprowadza się głosowania w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów do Rady Sołeckiej nie przekracza liczby kandydatów ustalonych przez Zebranie Wyborcze, a za wybranych członków Rady Sołeckiej uznaje się wszystkie zgłoszone kandydatury".
2) w § 7 ust.3 otrzymuje brzmienie: "Za wybranych uznaje się kandydatów, w liczbie o której mowa w ust.1, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów."
3) w § 7 w ust.5 dodaje się pkt.3 w brzmieniu: "gdy znak „X” postawiono przy większej liczbie kandydatów, niż ustalona liczba radnych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LXXI.481.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-04-2024 w sprawie wprowadzenia zmiany w?Statucie Sołectwa Sieroniowice.pdf (204,58KB)