Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXI.484.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-04-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Ujazd zaciągnie pożyczkę długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 2 700 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowaniw planowanego deficytu budżetu Gminy Ujazd w 2024 roku.
§ 2. Termin spłaty pożyczki nastąpi w 2025 roku, źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne gminy.
§ 3. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową na warunkach określonych w umowie pożyczki.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LXXI.484.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-04-2024 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w?banku Gospodarstwa Krajowego.pdf (206,77KB)