Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXI.485.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-04-2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, 212, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:


§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 10 539,00 zł. I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 6 000,00 zł. 1. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 6 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.


II. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 539,00 zł.
1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 4 539,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 4 539,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 539,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 155 005,16 zł. I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 153 150,00 zł. 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 153 150,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 153 150,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 153 150,00 zł
1 „Montaż pompy ciepła w PSP Olszowa” w kwocie 153 150,00 zł.


II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 840,00 zł.
1. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 840,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 840,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 840,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1 840,00 zł.III. Dział 855 Rodzina w kwocie 15,16 zł.
1. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 15,16 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15,16 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15,16 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 15,16 zł

2 Fundusz Pomocy.


§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 165 544,16 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 153 150,00 zł. 1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 153 150,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 153 150,00 zł
a) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 153 150,00 zł
1 „Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa –Ujazd –Etap4” w kwocie 153 150,00 zł.


II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 7 840,00 zł.
1. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 840,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 840,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 840,00 zł.


2. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł.


III. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 539,00 zł.
1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 4 539,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 539,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 539,00 zł.


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 15,16 zł.
1. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 15,16 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15,16 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15,16 zł
1 Fundusz Pomocy.


§ 4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LXVI.447.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2024 ”;
1. Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne
a) § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 153 150,00 zł (Dział 600, rozdz. 60014)
1 „Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa –Ujazd –Etap 4” w kwocie 153 150,00 zł.


§ 5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LXVI.447.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok
„Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024 ”;
1. Zwiększa się wydatki
1 Dotacje na zadania inwestycyjne
a) „Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa –Ujazd –Etap4” w kwocie 153 150,00 zł (Dział 600, rozdz. 60014).


2. Zmniejsza się wydatki
1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne
a) „Montaż pompy ciepła w PSP Olszowa” w kwocie 153 150,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101).


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LXXI.485.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-04-2024 w sprawie zmian budżetu i?w budżecie gminy na 2024?rok.pdf (274,84KB)