Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce

 

Ujazd dnia 18.06.2010r.
GT-3410-IV-7/10
 
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych, w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego dla zadania pn.
„budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce”
wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę
Mo-BRUK S.A.   Niecew 68 , 33-322 Korzenna
 
Cena wybranej oferty wynosi brutto :  476.937,54 zł.
słownie : czterystasiedemdziesiątsześćtysięcydziewięćsettrzydzieścisiedem 54/100 złotych.
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 

Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena (koszt)
pkt.
Razem
pkt.
1
Mo-BRUK S.A.   Niecew 68 ,
33-322 Korzenna
100,00
100,00

 
W toku postępowania nie została odrzucona żadna oferta oraz nie wykluczono z postępowania żadnego z wykonawców.
 
Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-06-18