Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

GT- 3410 / XXXIX / 49 /10                                                   Ujazd dnia 22.06.2010r.
 
 
 
dot. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności ponownego badania i oceny ofert w postępowaniu pn.: „Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
            Działając na podstawie art.181 ust w związku z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.) zawiadamiam że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę
 
Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
„BUDOMEX „ Sp. zo.o.
48-100 Głubczyce,
ul. Raciborska 20
 
Cena wybranej oferty wynosi: 1.867.234,15 zł netto
                                       2.278.025,66 zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena (100%)
        pkt.
Razem
pkt.
2
Konsorcjum firm:
„Anbud” Andrzej Bryza
(lider konsorcjum)
Ul. Malinowa 28
46-100 Namysłów
OMICRON’S S.R.L.
(partner konsorcjum)
Via Enrico Toti n.6
POLICORO (Matera)
Via Ostigliese n. 45
46030 LIBIOLA DI SERRAVALLE PO (MN)
Zakład Remontowo – Usługowy
„DOMEK”
Barbara Chwołka
(partner konsorcjum)
Ul. Walki Młodych 68
63-600 Kępno
364,00 pkt.
364,00 pkt.
4
Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
„BUDOMEX „ Sp. zo.o.
48-100 Głubczyce,
ul. Raciborska 20
400,00 pkt.
400,00 pkt.
 
W toku postępowania wykluczone zostały następujące oferty :
 
Lp.
Nr oferty, nazwa i adres
wykonawcy
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1
Oferta nr 1
Konsorcjum firm :
MR Plus Sp. zo.o.
(lider konsorcjum)
Ul. Przyjaźni 45A
47-225 Kędzierzyn Koźle
Przedsiębiorstwo Robót Remontowo-Budowlanych
”RYMAR” . Szejna, M. Biała S.J
(partner konsorcjum)
Ul. Przyjaźni 45A
47-225 Kędzierzyn Koźle
Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „CONRES” S.C
Z. Lipowski i J. Rudnicki
(partner konsorcjum)
Ul. Szkolna 9
47-253 Kobylice
Oferta została wykluczona w związku z naruszeniem postanowień art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.)
Uzasadnienie
wykonawca na wniosek Zamawiającego nie przedłużył okresu związania ofertą oraz nie przedłużył okresu ważności wadium.
2
Oferta nr 3
Firma Inżynierska „ALOG”
mgr inż. Gerard Gola
47-208 Reńska Wieś,
ul. Kozielska 24
Oferta została wykluczona w związku z naruszeniem postanowień art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.)
Uzasadnienie
Zamawiający w dniu 15.06.2010r wezwał wszystkich wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu do przedłużenia okresu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. W dniu 18.06.2010r około godziny 12:00 w tutejszym urzędzie zostało złożone przez przedstawiciela firmy „Alog” pismo nr L.dz. 203/2010 wraz z oryginalnym aneksem nr 1 z dnia 15.06.2010 do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium 1502/Wr/1064/2010. Z w/w aneksu wynika, że z dniem 15.06.2010 do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr 1502/Wr/1064/2010 z dnia 07.05.2010r zostały wprowadzone następujące zmiany:
Cytat:
„ Pkt 6 otrzymuje brzmienie:
1. Niniejsza gwarancja ważna jest od dnia 20.06.2010r do 17.07.2010r … „
Koniec cytatu.
W związku z złożonym aneksem oraz jego treścią doszło do sytuacji, w której Zamawiający od dnia zawarcia w/w aneksu nie posiadał żadnego zabezpieczenia w postaci wadium (od dnia 15.06.2010r do dnia 19.06.2010r.). Jest to sytuacja niezgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.) zgodnie z którą wadium ma obejmować cały okres związania z ofertą, co w tym przypadku nie zostało spełnione. O godzinie 14:50 do tutejszego urzędu wpłynęło kolejne pismo nr L.dz. 205/2010 firmy „Alog” z treścią podobną do pierwszego niemniej jednak bez odpowiedniego oryginalnego dokumentu potwierdzającego przedłużenie wniesienia wadium. W związku z powyższym Zamawiający do dnia dzisiejszego nie jest w posiadaniu odpowiednich dokumentów potwierdzających wniesienie wadium przez firmę „Alog” obejmującego cały nieprzerwany okres związania ofertą.
3
Oferta nr 5
Zakład Ogólnobudowlany
Artur Kiowski
47-143 Niezdrowice
Ul. Wiejska 8
Oferta została wykluczona w związku z naruszeniem postanowień art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.)
Uzasadnienie
wykonawca na wniosek Zamawiającego nie przedłużył okresu związania ofertą oraz nie przedłużył okresu ważności wadium.
4
Oferta nr 6
Zakład Ogólno-budowlany
„SZCZEPANIK” Sp. J.
47-303 Krapkowice
Ul. Armii Ludowej 13 
Oferta została wykluczona w związku z naruszeniem postanowień art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.)
Uzasadnienie
wykonawca na wniosek Zamawiającego nie przedłużył okresu związania ofertą oraz nie przedłużył okresu ważności wadium.
 
W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty :
 
Lp.
Nr oferty, nazwa i adres
wykonawcy
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1
Oferta nr 1
Konsorcjum firm :
MR Plus Sp. zo.o.
(lider konsorcjum)
Ul. Przyjaźni 45A
47-225 Kędzierzyn Koźle
Przedsiębiorstwo Robót Remontowo-Budowlanych
”RYMAR” . Szejna, M. Biała S.J
(partner konsorcjum)
Ul. Przyjaźni 45A
47-225 Kędzierzyn Koźle
Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „CONRES” S.C
Z. Lipowski i J. Rudnicki
(partner konsorcjum)
Ul. Szkolna 9
47-253 Kobylice
Na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 5 oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia zostaje odrzucona.
2
Oferta nr 3
Firma Inżynierska „ALOG”
mgr inż. Gerard Gola
47-208 Reńska Wieś,
ul. Kozielska 24
Na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 5 oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia zostaje odrzucona.
3
Oferta nr 5
Zakład Ogólnobudowlany
Artur Kiowski
47-143 Niezdrowice
Ul. Wiejska 8
Na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 5 oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia zostaje odrzucona.
4
Oferta nr 6
Zakład Ogólno-budowlany
„SZCZEPANIK” Sp. J.
47-303 Krapkowice
Ul. Armii Ludowej 13 
Na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 5 oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia zostaje odrzucona.
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2.                                                                                                                                       Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch

 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Panek Krzysztof
Data wytworzenia: 2010-06-22