Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd

Ujazd: Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Modernizacja ujęcia wody w Sieroniowicach Zadanie nr 2 Modernizacja ujęcia wody w Ujeździe Zadanie nr 3 Modernizacja ujęcia wody w Zimnej Wódce

Numer ogłoszenia: 129089 - 2011; data zamieszczenia: 04.05.2011
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe , ul. Skargi 1, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 77 463 70 50, faks 77 463 70 58.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy zakład budżetowy jednostki samorządowej.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Modernizacja ujęcia wody w Sieroniowicach Zadanie nr 2 Modernizacja ujęcia wody w Ujeździe Zadanie nr 3 Modernizacja ujęcia wody w Zimnej Wódce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd z podziałem na zadania (wszelkie użyte w załączonych wykazach nazwy firmowe służą jedynie określeniu parametrów technicznych i użytkowych objętych przetargiem materiałów i wyrobów, tym samym Wykonawca ma prawo zaoferować wyroby i materiały innego producenta o tych samych lub lepszych parametrach): Zadanie 1 Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęcia wody podziemnej w Sieroniowicach: Lp. Materiały i urządzenia jednostka ilość 1 Pompa głębinowa GC.3.03.2.2110.4 z silnikiem SM V6 o mocy 7,5kW z płaszczem wodnym wraz z materiałami pomocniczymi z przewodem o długości 70m kpl. 2 2 Sonda hydrostatyczna typu SG firmy Aplisens szt. 2 3 Przepływomierz elektromagnetyczny firmy Techmag model FM 300 fi 100 mm szt. 1 4 Rura polietylenowa PEHD SDR 17 o średnicy zewnętrznej 90 mm m 200 5 Zasuwa żeliwna kielichowa klinowa owalna AKWA o śr. 80 mm wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 4 6 Nasuwki żeliwne o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 4 7 Króćce żeliwne bose o Sr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 8 8 Obudowa i skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 80 mm wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 4 9 Rura polietylenowa PEHD SDR 11 o śr. zewnętrznej 90 mm m 60 10 Wodomierz typu MK o śr. Nom. 80 mm wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 11 Klapa zwrotna międzykołnierzowa śr. 80 mm - LEC wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 12 Króćce żeliwne bose o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 4 13 Nasuwki żeliwne o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 Zadanie 2 Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęcia wody podziemnej w Ujeździe: Lp. Materiały i urządzenia jednostka ilość 1 Kręgi betonowe fi 2500 wys. 500mm szt. 12 2 Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 10 3 Roztwór asfaltowy ABIZOL P kg 15 4 Schody prefabrykowane pełne 10 stopni szer. 1,0 m szt. 1 5 Zasuwa żeliwna kielichowa klinowa owalna o śr. 80 mm wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 6 Nasuwki żeliwne o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 7 Króćce żeliwne bose o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 4 8 Klapa zwrotna międzykołnierzowa śr. 80 mm - LEC wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 9 Nasuwki żeliwne o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 10 Króćce żeliwne bose o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 4 11 Wodomierz typu MK o śr. Nom. 80 mm wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 12 Pompa do wody czystej z pływakiem wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 13 Drabiny aluminiowe wewnętrzna pionowa o długości 2,5 m 2/5=0,4 szt. 2 14 Króciec kołnierzowy fi 100 mm dł. 1,0 m kpl. 4 15 Pompa głębinowa GC.3.05.2.2110.4 z silnikiem SM V6 o mocy 13,0kW z płaszczem wodnym wraz z materiałami pomocniczymi z przewodem o długości 20m kpl. 2 16 Sonda hydrostatyczna typu SG firmy Aplisens szt. 2 17 Przepływomierz elektromagnetyczny firmy Techmag model FM 300 fi 150 mm szt. 1 18 Rura polietylenowa PEHD SDR 11 o średnicy zewnętrznej 90 mm m 40 19 Zestaw pompowy Il0 typ PPH/RP30-FC51-4CR-22-6 firmy PPHU PROPOMP wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 1 Zadanie 3 Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęcia wody podziemnej w Zimnej Wódce: Lp. Materiały i urządzenia jednostka ilość 1 Pompa głębinowa GC.3.04.2.2110.4 z silnikiem SM V6 o mocy 11kW z płaszczem wodnym wraz z materiałami pomocniczymi z przewodem o długości 70m kpl. 2 2 Sonda hydrostatyczna typu SG firmy Aplisens szt. 2 3 Przepływomierz elektromagnetyczny firmy Techmag model FM 300 fi 150 mm szt. 1 4 Przepływomierz elektromagnetyczny firmy Techmag model FM 300 fi 100 mm szt. 1 5 Rura polietylenowa PEHD SDR 11 o śr. zewnętrznej 90 mm m 60.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.21.30-0, 44.16.30.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp w tym spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. 4. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) oświadczenie wymienione w pkt 1 powinno być złożone odrębnie przez każdego z Wykonawców (członków konsorcjum), 2) oświadczenie wymienione w pkt 2 powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców, 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                   
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Umowa może być zmieniona w formie aneksu do umowy, jeżeli po jej zawarciu wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, z wyjątkiem zmiany wysokości ceny. Strony występująca z wnioskiem o zmianę umowy jest zobowiązana do pisemnego uzasadnienia tego wniosku
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ujazd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 47-143 Ujazd ul. Skargi 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2011 godzina 09:30, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 47-143 Ujazd ul. Skargi 1 pokój 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Modernizacja ujęcia wody w Sieroniowicach.
·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęcia wody podziemnej w Sieroniowicach: Lp. Materiały i urządzenia jednostka ilość 1 Pompa głębinowa GC.3.03.2.2110.4 z silnikiem SM V6 o mocy 7,5kW z płaszczem wodnym wraz z materiałami pomocniczymi z przewodem o długości 70m kpl. 2 2 Sonda hydrostatyczna typu SG firmy Aplisens szt. 2 3 Przepływomierz elektromagnetyczny firmy Techmag model FM 300 fi 100 mm szt. 1 4 Rura polietylenowa PEHD SDR 17 o średnicy zewnętrznej 90 mm m 200 5 Zasuwa żeliwna kielichowa klinowa owalna AKWA o śr. 80 mm wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 4 6 Nasuwki żeliwne o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 4 7 Króćce żeliwne bose o Sr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 8 8 Obudowa i skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 80 mm wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 4 9 Rura polietylenowa PEHD SDR 11 o śr. zewnętrznej 90 mm m 60 10 Wodomierz typu MK o śr. Nom. 80 mm wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 11 Klapa zwrotna międzykołnierzowa śr. 80 mm - LEC wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 12 Króćce żeliwne bose o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 4 13 Nasuwki żeliwne o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2.
·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.21.30-0, 44.16.30.00-0.
·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Modernizacja ujęcia wody - SUW - Ujazd.
·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęcia wody podziemnej w Ujeździe: Lp. Materiały i urządzenia jednostka ilość 1 Kręgi betonowe fi 2500 wys. 500mm szt. 12 2 Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 10 3 Roztwór asfaltowy ABIZOL P kg 15 4 Schody prefabrykowane pełne 10 stopni szer. 1,0 m szt. 1 5 Zasuwa żeliwna kielichowa klinowa owalna o śr. 80 mm wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 6 Nasuwki żeliwne o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 7 Króćce żeliwne bose o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 4 8 Klapa zwrotna międzykołnierzowa śr. 80 mm - LEC wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 9 Nasuwki żeliwne o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 10 Króćce żeliwne bose o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 4 11 Wodomierz typu MK o śr. Nom. 80 mm wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 12 Pompa do wody czystej z pływakiem wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 13 Drabiny aluminiowe wewnętrzna pionowa o długości 2,5 m 2/5=0,4 szt. 2 14 Króciec kołnierzowy fi 100 mm dł. 1,0 m kpl. 4 15 Pompa głębinowa GC.3.05.2.2110.4 z silnikiem SM V6 o mocy 13,0kW z płaszczem wodnym wraz z materiałami pomocniczymi z przewodem o długości 20m kpl. 2 16 Sonda hydrostatyczna typu SG firmy Aplisens szt. 2 17 Przepływomierz elektromagnetyczny firmy Techmag model FM 300 fi 150 mm szt. 1 18 Rura polietylenowa PEHD SDR 11 o średnicy zewnętrznej 90 mm m 40 19 Zestaw pompowy Il0 typ PPH/RP30-FC51-4CR-22-6 firmy PPHU PROPOMP wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 1.
·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.21.30-0, 44.16.30.00-0.
·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Modernizacja ujęcia wody - ujęcie wody podziemnej - Zimna Wódka.
·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęcia wody podziemnej w Zimnej Wódce: Lp. Materiały i urządzenia jednostka ilość 1 Pompa głębinowa GC.3.04.2.2110.4 z silnikiem SM V6 o mocy 11kW z płaszczem wodnym wraz z materiałami pomocniczymi z przewodem o długości 70m kpl. 2 2 Sonda hydrostatyczna typu SG firmy Aplisens szt. 2 3 Przepływomierz elektromagnetyczny firmy Techmag model FM 300 fi 150 mm szt. 1 4 Przepływomierz elektromagnetyczny firmy Techmag model FM 300 fi 100 mm szt. 1 5 Rura polietylenowa PEHD SDR 11 o śr. zewnętrznej 90 mm m 60.
·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.21.30-0, 44.16.30.00-0.
·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:
PDFspecyfikacja SUW UJAZD.pdf (252,70KB)


ZMIANA OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 129089-2011 z dnia 2011-05-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ujazd
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd z podziałem na zadania (wszelkie użyte w załączonych wykazach nazwy firmowe służą jedynie określeniu parametrów...
Termin składania ofert: 2011-05-16
____________________________________________________________________________________________
Numer ogłoszenia: 107308 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 129089 - 2011 data 04.05.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe, ul. Skargi 1, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 77 463 70 50, fax. 77 463 70 58.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
  • W ogłoszeniu jest: Okres w dniach : 14.
  • W ogłoszeniu powinno być: 14 dni od daty zawarcia umowy. Dostawa zestawu hydroforowego dla zadania 2 w ciągu 28 dni od daty zawarcia umowy.
     

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ujazd, dn. 10.05.2011r

Lp 1/1/2011

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1
Modernizacja ujęcia wody - ujęcie wody podziemnej - Sieroniowice

Zadanie nr 2
Modernizacja ujęcia wody –  SUW – Ujazd

Zadanie nr 3
Modernizacja ujęcia wody – ujęcie wody podziemnej – Zimna Wódka

opublikowanego w BZP nr ogłoszenia 129089-2011

W związku z wnioskiem jednego z wykonawców zamawiający udziela wyjaśnień w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 1
„Zamawiający w pkt. III specyfikacji określa termin realizacji zamówienia na 14 dni od zawarcia umowy. W związku z tym , że w zadaniu 2 występuje zestaw hydroforowy , który wykonany jest pod konkretne zamówienie zwracamy się z pytaniem , czy istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania 2 w punkcie dotyczącym zestawu hydroforowego do 14 tygodni od daty podpisania umowy ?„

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia pkt. III :
z
 „Termin realizacji zmówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy „
  na :
„Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy  .
 Dostawa zestawu hydroforowego dla zadania 2 w ciągu 28 dni od  daty zawarcia umowy
”. 

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
 

 

Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Przygoda
Data wytworzenia: 2011-05-04