Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne

Ujazd: Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne - z podziałem na zadania: Zadanie 1 Modernizacja ujęcia wody podziemnej - Sieroniowice Zadanie 2 Modernizacja ujęcia wody - Ujazd Zadanie 3 Modernizacja ujęcia wody - Zimna Wódka
Numer ogłoszenia: 107542 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe , ul. Skargi 1, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 77 463 70 50, faks 77 463 70 58.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne - z podziałem na zadania: Zadanie 1 Modernizacja ujęcia wody podziemnej - Sieroniowice Zadanie 2 Modernizacja ujęcia wody - Ujazd Zadanie 3 Modernizacja ujęcia wody - Zimna Wódka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty elektryczne na ujęciach wody związane z modernizacją ujęć wody na terenie gminy Ujazd z podziałem na zadania: Zadanie 1 - Modernizacja ujęcia wody w Sieroniowicach Zakres modernizacji 1.1.Ujęcie wody - wymiana istniejących pompo głębinowych z silnikami o mocach 7,5kW na pompy o większej wydajności typu GC.3.03.2110.4.525.1 z silnikami SMV6 7,5kW - doprowadzenie ze stacji SUW nowych kabli zasilających silniki pomp - zabudowa sond konduktometrycznych w studniach głębinowych celem ochrony pomp przez suchobiegiem - doprowadzenie ze stacji SUW kabli do sond - doprowadzenie nowych kabli do zasilania oświetlenia ujęć 1.2.stacja SUW - zabudowa sond hydrostatycznych w zbiornikach wody czystej - ułożenie przewodów pomiędzy szafą sterowniczą pomp głębinowych typu SPG-18 a sondami hydrostatycznymi - montaż szafy sterowniczej pomp głębinowych typu SPG-18 - podłączenie przepływomierza elektromagnetycznego zamontowanego na rurociągu wyjściowym ze stacji SUW - zamontowanie przetwornika ciśnienia na kolektorze ssącym pomp drugiego stopnia - zamontowanie przetwornika ciśnienia na kolektorze tłoczącym pomp drugiego stopnia 1.3. monitoring stacji SUW oraz ujęć wody - wprowadzenie monitoringu stacji SUW oraz ujęć wody - dostawa urządzenia telemetrycznego współpracującego ze sterownikami RP-30A zamontowanymi w szafach SPG-18 - połączenie szafy SPG-18 z istniejącym układem celem przekazania sygnałów, które mają zostać przesyłane poprzez teletransmisję Zadanie 2 - Modernizacja ujęcia wody w Ujeździe Zakres modernizacji 1.1. Ujęcia wody Nr 1 i Nr 2 - wymiana istniejących pomp głębinowych z silnikami o mocy jednostkowej 7,5kW na pomp typu GC.3.05.2.2110.4.534.1 z silnikami typu SMV6 13kW - montaż pomp osuszających komory pompowni pierwszego stopnia - zabudowa sond konduktometrycznych w studniach głębinowych celem ochrony pomp przed suchobiegiem - wymiana istniejących rozdzielni R1 oraz R2 przy studniach głębinowych na szafy sterownicze RPG-13 identyczne dla obydwu studni, zawierające przemiennik częstotliwości i komplet zabezpieczeń silnika pompy - wprowadzenie istniejących przewodów zasilających i sterowniczych do szaf RPG-13 - wprowadzenie kabla zasilającego silnik pompy głębinowej, kabla sondy konduktometrycznej oraz kabla oświetlenia studni do szaf RPG-13 1.2. Stacja SUW a) sterowanie pracą pomp głębinowych - montaż w dyżurce szafy sterowniczej pomp głębinowych SPG-30 - opomiarowanie zbiorników wody uzdatnionej poprzez zamontowanie sond hydrostatycznych po jednej na każdy zbiornik - wprowadzenie kabli z sond hydrostatycznych do szafy sterowniczej SPG-30 - wprowadzenie kabli z istniejących pływaków MAC-3 do szafy SPG-30 - ułożenie kabla zasilającego szafę SPG-30 z rozdzielni TG - połączenie istniejącego elektrozaworu strumienicy napowietrzającej wodę surową z szafą SPG-30 b) zasilanie i sterowanie układu pomp drugiego stopnia tłoczenia - wymiana istniejącego zestawu hydroforowego z sześcioma pompami o mocach jednostkowych 1,1kW na zestaw typu PPZH/RP30-FC51-4CR-20-5 z czterema pompami o mocach jednostkowych 5,5kW zasilanych z szafy zasilająco-sterowniczej RZH-4P30 zamontowanej przy zestawie hydroforowym - zasilanie szafy RZH-4P30 za pomocą istniejącego kabla 5x10mm2 - wymiana zabezpieczenia kabla zestawu hydroforowego w rozdzielni TG - wprowadzenie kabla zasilającego pompę z silnikiem o mocy 11kW, płucząca filtr do szafy sterowniczej zestawu hydroforowego - zabudowa przetwornika ciśnienia na rurociągu tłoczenia - zabudowa przetworników ciśnienia przez i za filtrem - montaż przepływomierza na rurociągu tłoczącym oraz połączenie go do szafy RZH-4P30 1.3 Monitoring stacji SUW oraz ujęć wody - wprowadzenie monitoringu stacji SUW oraz szaf SPG-13 - dostawa urządzenia telemetrycznego współpracującego ze sterownikami RP-30A zamontowanymi w szafach SPG-30 oraz RZH-4P30 Zadanie 3 - Modernizacja ujęcia wody w Zimnej Wódce 1.1 Ujęcia wody - wymiana istniejących pomp głębinowych z silnikami o mocach 7,5kW oraz 9,0kW na pompy GC.3.04.2110.4.531.1 z silnikami SMV6 11kW - wymiana kabli zasilających silniki pomp głębinowych 1.2 Stacja SUW - zabudowa sond hydrostatycznych w zbiornikach wody czystej - zamontowanie przepływomierzy elektromagnetycznych na rurociągach wyjściowych ze stacji SUW - zamontowanie przetwornika ciśnienia na kolektorze ssącym pomp drugiego stopnia - zamontowanie przetwornika ciśnienia na kolektorze tłoczącym pomp drugiego stopnia - montaż szaf STR-30 zawierającej system telemetryczny - połączenie istniejących szaf sterowniczych z projektowana szafą STR-30 celem zdalnej wizualizacji pracy układu 1.3. Monitoring stacji SUW oraz ujęć wody - wprowadzenie monitoringu stacji SUW oraz ujęć wody - dostawa urządzenia telemetrycznego współpracującego ze sterownikami RP-30A zamontowanymi w szafach STR-30 Szczegółowy zakres robót precyzują: dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.51.00-9, 45.31.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2011.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
·             Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o      1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, Pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust1ustawyPzp określone w pkt 3 niniejszego rozdziału. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o      Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedną robotę elektryczną w charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie mniej niż 100.000,00zł (netto)
·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o      Wykonawca dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektrycznej. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·             wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·             wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·             oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·             oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·             aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·             wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ujazd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe ul. Skargi 1 47-143 Uajzd.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe ul. Skargi 1 47-143 Uajzd , pokój nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 - Modernizacja ujęcia wody w Sieroniowicach.
·   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres modernizacji 1.1.Ujęcie wody - wymiana istniejących pompo głębinowych z silnikami o mocach 7,5kW na pompy o większej wydajności typu GC.3.03.2110.4.525.1 z silnikami SMV6 7,5kW - doprowadzenie ze stacji SUW nowych kabli zasilających silniki pomp - zabudowa sond konduktometrycznych w studniach głębinowych celem ochrony pomp przez suchobiegiem - doprowadzenie ze stacji SUW kabli do sond - doprowadzenie nowych kabli do zasilania oświetlenia ujęć 1.2.stacja SUW - zabudowa sond hydrostatycznych w zbiornikach wody czystej - ułożenie przewodów pomiędzy szafą sterowniczą pomp głębinowych typu SPG-18 a sondami hydrostatycznymi - montaż szafy sterowniczej pomp głębinowych typu SPG-18 - podłączenie przepływomierza elektromagnetycznego zamontowanego na rurociągu wyjściowym ze stacji SUW - zamontowanie przetwornika ciśnienia na kolektorze ssącym pomp drugiego stopnia - zamontowanie przetwornika ciśnienia na kolektorze tłoczącym pomp drugiego stopnia 1.3. monitoring stacji SUW oraz ujęć wody - wprowadzenie monitoringu stacji SUW oraz ujęć wody - dostawa urządzenia telemetrycznego współpracującego ze sterownikami RP-30A zamontowanymi w szafach SPG-18 - połączenie szafy SPG-18 z istniejącym układem celem przekazania sygnałów, które mają zostać przesyłane poprzez teletransmisję.
·   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.51.00-9, 45.31.00.00-3.
·   3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2011.
·   4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zadanie nr 2 - Modernizacja ujęcia wody w Ujeździe.
 
·   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres modernizacji 1.1. Ujęcia wody Nr 1 i Nr 2 - wymiana istniejących pomp głębinowych z silnikami o mocy jednostkowej 7,5kW na pomp typu GC.3.05.2.2110.4.534.1 z silnikami typu SMV6 13kW - montaż pomp osuszających komory pompowni pierwszego stopnia - zabudowa sond konduktometrycznych w studniach głębinowych celem ochrony pomp przed suchobiegiem - wymiana istniejących rozdzielni R1 oraz R2 przy studniach głębinowych na szafy sterownicze RPG-13 identyczne dla obydwu studni, zawierające przemiennik częstotliwości i komplet zabezpieczeń silnika pompy - wprowadzenie istniejących przewodów zasilających i sterowniczych do szaf RPG-13 - wprowadzenie kabla zasilającego silnik pompy głębinowej, kabla sondy konduktometrycznej oraz kabla oświetlenia studni do szaf RPG-13 1.2. Stacja SUW a) sterowanie pracą pomp głębinowych - montaż w dyżurce szafy sterowniczej pomp głębinowych SPG-30 - opomiarowanie zbiorników wody uzdatnionej poprzez zamontowanie sond hydrostatycznych po jednej na każdy zbiornik - wprowadzenie kabli z sond hydrostatycznych do szafy sterowniczej SPG-30 - wprowadzenie kabli z istniejących pływaków MAC-3 do szafy SPG-30 - ułożenie kabla zasilającego szafę SPG-30 z rozdzielni TG - połączenie istniejącego elektrozaworu strumienicy napowietrzającej wodę surową z szafą SPG-30 b) zasilanie i sterowanie układu pomp drugiego stopnia tłoczenia - wymiana istniejącego zestawu hydroforowego z sześcioma pompami o mocach jednostkowych 1,1kW na zestaw typu PPZH/RP30-FC51-4CR-20-5 z czterema pompami o mocach jednostkowych 5,5kW zasilanych z szafy zasilająco-sterowniczej RZH-4P30 zamontowanej przy zestawie hydroforowym - zasilanie szafy RZH-4P30 za pomocą istniejącego kabla 5x10mm2 - wymiana zabezpieczenia kabla zestawu hydroforowego w rozdzielni TG - wprowadzenie kabla zasilającego pompę z silnikiem o mocy 11kW, płucząca filtr do szafy sterowniczej zestawu hydroforowego - zabudowa przetwornika ciśnienia na rurociągu tłoczenia - zabudowa przetworników ciśnienia przez i za filtrem - montaż przepływomierza na rurociągu tłoczącym oraz połączenie go do szafy RZH-4P30 1.3 Monitoring stacji SUW oraz ujęć wody - wprowadzenie monitoringu stacji SUW oraz szaf SPG-13 - dostawa urządzenia telemetrycznego współpracującego ze sterownikami RP-30A zamontowanymi w szafach SPG-30 oraz RZH-4P30.
·   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.51.00-9, 45.31.00.00-3.
·   3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2011.
·   4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3 - Modernizacja ujęcia wody w Zimnej Wódce.
 
·   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Ujęcia wody - wymiana istniejących pomp głębinowych z silnikami o mocach 7,5kW oraz 9,0kW na pompy GC.3.04.2110.4.531.1 z silnikami SMV6 11kW - wymiana kabli zasilających silniki pomp głębinowych 1.2 Stacja SUW - zabudowa sond hydrostatycznych w zbiornikach wody czystej - zamontowanie przepływomierzy elektromagnetycznych na rurociągach wyjściowych ze stacji SUW - zamontowanie przetwornika ciśnienia na kolektorze ssącym pomp drugiego stopnia - zamontowanie przetwornika ciśnienia na kolektorze tłoczącym pomp drugiego stopnia - montaż szaf STR-30 zawierającej system telemetryczny - połączenie istniejących szaf sterowniczych z projektowana szafą STR-30 celem zdalnej wizualizacji pracy układu 1.3. Monitoring stacji SUW oraz ujęć wody - wprowadzenie monitoringu stacji SUW oraz ujęć wody - dostawa urządzenia telemetrycznego współpracującego ze sterownikami RP-30A zamontowanymi w szafach STR-30.
·   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.51.00-9, 45.31.00.00-3.
·   3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
·   4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

 Załączniki:

 1. PDFSIWZ.pdf (239,06KB)
 2. PDFprzedmiar-Sieroniowice.pdf (49,38KB)
 3. PDFprzedmiar-Ujazd.pdf (50,48KB)
 4. PDFprzedmiar-Zimna-Wódka.pdf (41,79KB)
 5. PDFSieroniowice_-_Schemat_elektryczny.pdf (964,62KB)
 6. PDFSieroniowice-modernizacja.pdf (445,08KB)
 7. PDFUjazd_-schemat_elektryczny.pdf (1,10MB)
 8. PDFUjazd-modernizacja.pdf (461,51KB)
 9. PDFZimna Wódka - Schemat elektryczny.pdf (579,84KB)
 10. PDFZimna Wódka-modernizacja.pdf (436,09KB)

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ujazd 19.05.2011r.

L. p 1/2/2011
 
Uczestnicy postępowania
 
Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne - z podziałem na zadania:
Zadanie 1      
Modernizacja ujęcia wody podziemnej - Sieroniowice
Zadanie 2
Modernizacja ujęcia wody – Ujazd
Zadanie 3
Modernizacja ujęcia wody – Zimna Wódka
 
Opublikowanego w BZP nr ogłoszenia 107542-2011
 
W związku z wnioskiem jednego z wykonawców zamawiający udziela wyjaśnienia w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
Pytanie 1
„zakres modernizacji określony w SIWZ oraz projektach (dla trzech zadań) obejmuje m.in.:
 • wymianę istniejących pomp głębinowych
 • montaż pomp osuszających komory pompowni
 • wymianę istniejącego zestawu hydroforowego
W żadnym z zamieszczonych przedmiarów nie zostały jednak ujęte pozycje związane z wymianą w/w pomp. czy w wycenie należy ująć koszty dostawy i  wymiany pomp?

Pytanie 2
Czy Zamawiający posiada schematy szaf i rozdzielni objętych wyżej  wymienionym przetargiem? Jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie.
 
Odpowiedź:
Ad. 1
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie przetargu na p.n. „Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne - z podziałem na zadania:
Zadanie 1      
Modernizacja ujęcia wody podziemnej - Sieroniowice
Zadanie 2
Modernizacja ujęcia wody – Ujazd
Zadanie 3
Modernizacja ujęcia wody – Zimna Wódka
zakres do wykonania nie obejmuje kosztu dostawy i wymiany natomiast należy uwzględnić przyłączenie tych urządzeń do nowo powstającej instalacji elektrycznej.
 
Ad 2
Zamawiający posiada dokumentacje, która została dołączona do jako załącznik do specyfikacji na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl zastosowane szafy i rozdzielnie są standardowe i posiadają odpowiednia symbolikę

 

 

Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Przygoda
Data wytworzenia: 2011-05-10