Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe

Ujazd: Budowa drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
Numer ogłoszenia: 135978 - 2011; data zamieszczenia: 31.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, faks 0-77 4637081.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: umig@ujazd.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót : 1. Roboty przygotowawcze i ziemne -rozebranie istniejącej nawierzchni z tłucznia na pow. 427,50 m2 i krawężników o dł. 72,00 mb , usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr 20 cm na pow. 1.573,60 m2 , odwóz materiałów z rozbiórki i nadmiaru humusu na odl. 1 km - 337,55 m3 . Wy konanie nasypu - 220,34 m3. 2. Kanalizacja deszczowa - wykonanie kanałów z rur PCV ø160 o dł. 41,00 mb i studzienek ściekowych ulicznych betonowych ø 500 - 8 szt. 3 Roboty drogowe - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 1693,95 m2, ułożenie krawężnika betonowego 15 x 30 cm - 545,00 mb, wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr 20 cm - 1346,82 m2, ułożenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm - 1346,82 m2, ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna) o gr. 4 cm na pow. 229,98 m2. Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm - 166,80 m, Wykonanie podbudowy pod chodnik - 235,8 m2, wykonanie podbudowy pod wjazdy do posesji - 44 70 m2, Ułożenie z kostki betonowej chodnika na pow. 235,80 m2 oraz wjazdów na pow. 44,70 m2. 4 Humusowanie skarp i obsianie trawa na pow. 445,35 m2. 5. Budowa oświetlenia ulicznego - montaż i ustawieni słupów ulicznych - 8 szt, ułożenie kabla YAKY 4x35 mm2 - 40 m, montaż przewodów do opraw oświetleniowych - 8 kmp, , Montaż szafki oświetlenia terenu - 1 kmp, wykonanie pomiarów elektrycznych Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: a) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. b) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. c) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. d) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. e) Projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót drogowych i oznakowanie budowy. f) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika. g) Wykonanie zaleceń pokontrolnych m.in. takich instytucji jak organy: PIP, PIS, PSP. h) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na składowisko odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na składowisko odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. i) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. Zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez: 1. Projekt budowlany i wykonawczy Budowy drogi gminnej ul. Pięknej w Ujeździe opracowany przez Usługi i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński , ul. Strażaków 15, Gierałtowice , 47-208 Reńska Wieś. 2. Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną w zakresie budowy drogi przez Usługi i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński , ul. Strażaków 15, Gierałtowice , 47-208 Reńska Wieś. 3. Przedmiar robot opracowany w zakresie budowy drogi przez Usługi i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński , ul. Strażaków 15, Gierałtowice , 47-208 Reńska Wieś. 4. Projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia ulicznego w Ujeździe przy ul. Pięknej opracowany przez Przedsiębiorstwo Handlowe EMPIRIA , 47-223 Kędzierzyn-Koźle, ul. Witosa 6b 5. Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną w zakresie budowy oświetlenia ulicznego opracowany przez Przedsiębiorstwo Handlowe EMPIRIA , 47-223 Kędzierzyn-Koźle, ul. Witosa 6b 6. Przedmiar robót w zakresie budowy oświetlenia ulicznego opracowany przez Przedsiębiorstwo Handlowe EMPIRIA , 47-223 Kędzierzyn-Koźle, ul. Witosa 6b 4. Wszędzie tam gdzie w projekcie występuje konkretny producent materiału lub urządzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń innego producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania określone projektem.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.23-7, 45.31.00.00-3, 45.31.61.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni jako spełniających warunki udziału w postępowaniu, wskazane tych Wykonawców, którzy posiadają doświadczenie w robotach budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie - w zakresie robót drogowych i budowy oświetlenia ulicznego o wartości brutto co najmniej 300 000,00 zł w tym roboty drogowe na wartość brutto 250.000,0 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniane będzie łączne spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich tych Wykonawców.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane wraz z Kartą Gwarancyjną (załącznik nr 8 do SIWZ) - pełnomocnictwo pełnomocnika reprezentującego wykonawców (załączyć tylko do ofert składanych przez Wykonawców występujących wspólnie lub przez spółki cywilne)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: 1) termin wykonania robót objętych umową może ulec zmianie w następujących przypadkach, skutkujących niemożnością dotrzymania tego terminu: a) wystąpienie siły wyższej lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót; podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, b) wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego, c) niedopełnienie przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy w tym zwlekanie ponad 1 miesiąc z zapłatą faktur częściowych, mimo dodatkowego wezwania ze strony Wykonawcy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: umig@ujazd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ujeździe, pok nr 3 ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Ujeździe , pok. nr 7 ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
1. PDFSIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf (290,62KB)
2. PDFCzęść prawna.pdf (2,50MB)
3. PDFOpis techniczny.pdf (1 004,81KB)
4. PDFPiękna przedmiar.pdf (39,88KB)
5. PDFRys E1.pdf (1,66MB)
6. PDFRys E2.pdf (431,29KB)
7. PDFOpis -zmiany.pdf (21,33KB)
8. PDFPlan sytuacyjny - zamienny.pdf (966,47KB)
9. PDFPrzedmiar robót.pdf (64,51KB)
10. PDFPrzekroje konstrukcyjne- zamienne.pdf (95,09KB)
11. PDFopis wykonawczy.pdf (36,71KB)
12. PDFPlanSytuacyjny.pdf (572,96KB)
13. PDFProfil.pdf (63,37KB)
14. PDFPrzekroje konstrukcyjne 1.pdf (157,13KB)
15. PDFPrzekroje konstrukcyjne 2.pdf (95,69KB)
16. PDFPrzekroje poprzeczne 1.pdf (47,83KB)
17. PDFPrzekroje poprzeczne 2.pdf (56,14KB)
18. PDFSpecyfikacje Techniczne.pdf (542,84KB)
19. PDFWpust.pdf (59,67KB)

 


PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Ujazd, dn. 03.06.2011 r

 
GT.271.1..2011
 
Uczestnicy postępowania
 
Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Budowa drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe”, nr ogłoszenia 135978-2011, data zamieszczenia 31.05.2011.
W związku z wnioskiem jednego z wykonawców zamawiający udziela wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).
 
Pytanie 1:
„W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zadamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych , stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym . Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji , a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikaowych cech i właściwości materiału kompozytowego.
Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania”
 
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie slupów oświetleniowych z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym.
 
 
Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
 
Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch

 

 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2011-05-31