Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na modernizację ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne

Ujazd ,dnia 7.06.2011r.
 
Numer sprawy: 2/2011
 
Wykonawcy biorący udział
w przetargu
 
dot: przetargu nieograniczonego na modernizację ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne - z podziałem na zadania
 
 
 
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm./ zawiadamiamy uprzejmie, że Zamawiający dokonał następującego wyboru ofert na realizację poszczególnych części zamówienia:
 
 
DLA CZ. I  - MODERNIZCJA UJĘCI WODY w Sieroniowicach
 
OFERTRA NR I
ROSMOSIS- WAWRZYNIAK Sp. z o.o. Perzyce 46, 63-760 Zduny
 
Ocena - 91,23 pkt.
 
OFERTA NR 2
HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Gronowska 4a, spełniała wymogi SIWZ , za kryterium „ cena” uzyskała największą ilość punktów tj. 100 pkt. na 100 możliwych za cenę brutto oferty 64 022,48 zł ( słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złotych 48/100) i wybrana została przez Zamawiającego do realizacji przedmiotowego zamówienia.
 
Ocena – 100 pkt.
 
OFERTA NR 3
HYDROPOTOK Sp. z o.o. 61-517 Poznań ul. Robocza 46
 
Ocena - 96,73 pkt.
 
OFERTA NR 4
FIRMA GUTKOWSKI 64-100 Leszno ul. 17 Stycznia 92
 
Ocena - 71,26 pkt.
 
OFERTA NR 5
ELTRANS- INSTALACJE Sp. z o.o. Chorzów ul. Inwalidzka 11
 
Ocena – 69,03 pkt.
 
OFERTA NR 6
ENEL- AUTOMATYKA Sp. z o.o. 44-101 Gliwice ul. Gen. Sowińskiego 3
 
Ocena – 97,42 pkt.
 
 
DLA CZ. II - MODERNIZCJA UJĘCI WODY w UJEŹDZIE
 
OFERTRA NR I
ROSMOSIS- WAWRZYNIAK Sp. z o.o. Perzyce 46, 63-760 Zduny
 
Ocena - 98,94 pkt.
 
OFERTA NR 2
HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Gronowska 4a,
 
Ocena – 87,43 pkt.
 
 
OFERTA NR 4
FIRMA GUTKOWSKI 64-100 Leszno ul. 17 Stycznia 92
 
Ocena - 49,09 pkt.
 
OFERTA NR 5
ELTRANS- INSTALACJE Sp. z o.o. Chorzów ul. Inwalidzka 11
 
Ocena – 58,21 pkt.
 
OFERTA NR 6
ENEL- AUTOMATYKA Sp. z o.o. 44-101 Gliwice ul. Gen. Sowińskiego 3 spełniała wymogi SIWZ, za kryterium „cena” uzyskała największą ilość punktów tj. 100 pkt. na 100 możliwych za cenę brutto oferty 79 776,08 zł ( słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 08/100) i wybrana została przez Zamawiającego do realizacji  przedmiotowego zamówienia.
 
Ocena – 100 pkt.
 
Ponadto na podstawie art.92 ust.1 pkt. 2 w związku z art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) informujemy, iż odrzucona została oferta Nr 3 złożona przez firmę HYDROPOTOK Sp. z o.o. 61-517 Poznań ul. Robocza 46 ponieważ w treści oferty nie został zamieszczony  termin realizacji zamówienia a oferent nie złożył na wezwanie Zamawiającego wyjaśnienia w tej sprawie. Tym samym oferta nie odpowiada  treści SIWZ i podlega odrzuceniu.
 
DLA CZ. III - MODERNIZCJA UJĘCI WODY w ZIMNEJ WÓDCE
 
OFERTRA NR I
ROSMOSIS- WAWRZYNIAK Sp. z o.o. Perzyce 46, 63-760 Zduny
 
Ocena - 59,06 pkt.
 
OFERTA NR 2
HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Gronowska 4a,
 
Ocena – 64,24 pkt.
 
OFERTA NR 4
FIRMA GUTKOWSKI 64-100 Leszno ul. 17 Stycznia 92
 
Ocena - 67,52 pkt.
 
OFERTA NR 5
ELTRANS- INSTALACJE Sp. z o.o. Chorzów ul. Inwalidzka 11
 
Ocena – 63,36 pkt.
 
OFERTA NR 6
ENEL- AUTOMATYKA Sp. z o.o. 44-101 Gliwice ul. Gen. Sowińskiego 3 spełniała wymogi SIWZ, za kryterium „cena” uzyskała największą ilość punktów tj. 100 pkt. na 100 możliwych za cenę brutto oferty 24 094,47 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złotych 47/100) i wybrana została przez Zamawiającego do realizacji  przedmiotowego zamówienia.
 
Ocena – 100 pkt.
 
Ponadto na podstawie art.92 ust.1 pkt. 2 w związku z art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) informujemy, iż odrzucona została oferta Nr 3 złożona przez firmę HYDROPOTOK Sp. z o.o. 61-517 Poznań ul. Robocza 46 ponieważ w treści oferty nie został zamieszczony termin realizacji zamówienia a oferent nie złożył na wezwanie Zamawiającego wyjaśnienia w tej sprawie. Tym samym oferta nie odpowiada treści SIWZ i podlega odrzuceniu.
 
Jednocześnie informujemy ,że zgodnie z art.180 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm./ wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemne odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie określonym w art. 182 ust. 1 ustawy pzp.
 
Prosimy uprzejmie o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu (077) 463-70-58
 
Kopie:
a/a
 
Z poważaniem
Piotr Przygoda
 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2011-06-09