Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki przetargu - Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd

Ujazd ,dnia  17.05.2011r.

Numer sprawy: 1/2011

Wykonawcy biorący udział
w przetargu

dot: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów i urządzeń do modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd

Na podstawie  art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy  z dnia 29.01.2004. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm./ zawiadamiamy uprzejmie, że Zamawiający dokonał następującego wyboru ofert na realizację poszczególnych części zamówienia:

  1. dla cz. 1 dostawa materiałów i urządzeń do modernizacji ujęcia wody w Sieroniowicach oferta złożona przez ENEL-AUTOMATYKA Sp. z o.o. , 44-101 Gliwice ul. Sowińskiego 3 za cenę 55 850,00 zł brutto  (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) jako najkorzystniejszą, ponieważ spełniała  wymogi SIWZ i uzyskała największą ilość punktów t.j. 100 pkt. na 100 możliwych.

Ponadto na podstawie  art.92 ust.1 pkt. 2 w związku z art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy  z dnia 29.01.2004. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) informujemy, iż odrzucona została oferta złożona przez firmę Delta mgr inż. Rafał Stępiński, 42-400 Zawiercie ul. Pomorska 37/25 ponieważ treść oferty w zakresie terminu realizacji zamówienia  nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający określił w SIWZ termin dostawy na 14 dni od daty podpisania umowy.

  1. dla cz. 2 dostawa materiałów i urządzeń do modernizacji ujęcia wody w Ujeździe oferta złożona  przez ROSMOSIS – AWRZYNIAK Sp. z o.o. Perzyce 46, 63 –760  Zduny, za cenę  110 243,03 zł brutto  (słownie: sto dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złotych 03/100) jako najkorzystniejszą, ponieważ spełniała  wymogi SIWZ i uzyskała największą ilość punktów t.j. 100  pkt. na 100 możliwych.

Ponadto na podstawie  art.92 ust.1 pkt. 2 w związku z art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy  z dnia 29.01.2004. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) informujemy, iż odrzucona została oferta złożona przez firmę Delta mgr inż. Rafał Stępiński, 42-400 Zawiercie ul. Pomorska 37/25, ponieważ treść oferty w zakresie terminu realizacji zamówienia nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający określił w SIWZ termin dostawy na 14 dni od daty podpisania umowy, a dla zestawu hydroforowego na 28 dni od daty podpisania umowy.

  1. dla cz. 3 dostawa materiałów i urządzeń do modernizacji ujęcia wody w Zimnej Wódce oferta złożona  przez ENEL-AUTOMATYKA Sp. z o.o., 44-101 Gliwice ul. Sowińskiego 3, za cenę  49 800,00 zł brutto  (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) jako najkorzystniejszą, ponieważ spełniała  wymogi SIWZ i uzyskała największą ilość punktów t.j. 100  pkt. na 100 możliwych

Ponadto na podstawie  art.92 ust.1 pkt. 2 w związku z art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy  z dnia 29.01.2004. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) informujemy, iż odrzucona została oferta złożona przez firmę Delta mgr inż. Rafał Stępiński, 42-400 Zawiercie ul. Pomorska 37/25, ponieważ treść oferty w zakresie terminu realizacji zamówienia nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający określił w SIWZ termin dostawy na 14 dni od daty podpisania umowy.

Jednocześnie informujemy ,że zgodnie z art.180 ustawy  z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm./ wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemne odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie określonym w art. 182 ust. 1 ustawy pzp.

Prosimy uprzejmie o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu (077) 463-70-58

 


Ujazd, dnia 08.06.2011r.

ZP 1/2011
 
 
Oferenci
biorący udział w postępowaniu
 
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz .U. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa materiałów i urządzeń do modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd – z podziałem na zadania – cz. 2 modernizacja ujęcia wody w Ujeździe”, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych.
Dla części 2 zamówienia dotyczącego dostawy materiałów i urządzeń do modernizacji ujęcia wody w Ujeździe zostały złożone 2 ważne oferty.
Wybrany przez Zamawiającego do realizacji przedmiotowego zamówienia oferent odmówił podpisania umowy.
Wartość następnej ważnej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W zaistniałej sytuacji decyzja Zamawiającego o unieważnieniu postępowania jest zgodna z przesłanką zawartą w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
Z poważaniem
Piotr Przygoda
 

 

Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Przygoda
Data wytworzenia: 2011-05-18