Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęcia w Ujeździe gm. Ujazd

Ujazd: Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęcia w Ujeździe gm. Ujazd.
Numer ogłoszenia: 153092 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe , ul. Skargi 1, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 77 463 70 50, faks 77 463 70 58.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy zakład budżetowy jednostki samorządowej.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęcia w Ujeździe gm. Ujazd..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. Materiały i urządzenia jednostka ilość 1 Kręgi betonowe fi 2500 wys. 500mm szt. 12 2 Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 10 3 Roztwór asfaltowy ABIZOL P kg 15 4 Schody prefabrykowane pełne 10 stopni szer. 1,0 m szt. 1 5 Zasuwa żeliwna kielichowa klinowa owalna o śr. 80 mm wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 6 Nasuwki żeliwne o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 7 Króćce żeliwne bose o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 4 8 Klapa zwrotna międzykołnierzowa śr. 80 mm - LEC wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 9 Nasuwki żeliwne o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 10 Króćce żeliwne bose o śr. 80 mm - WTX wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 4 11 Wodomierz typu MK o śr. Nom. 80 mm wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 12 Pompa do wody czystej z pływakiem wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 2 13 Drabiny aluminiowe wewnętrzna pionowa o długości 2,5 m 2/5=0,4 szt. 2 14 Króciec kołnierzowy fi 100 mm dł. 1,0 m kpl. 4 15 Pompa głębinowa GC.3.05.2.2110.4 z silnikiem SM V6 o mocy 13,0kW z płaszczem wodnym wraz z materiałami pomocniczymi z przewodem o długości 20 m kpl. 2 16 Sonda hydrostatyczna typu SG firmy Aplisens szt. 2 17 Przepływomierz elektromagnetyczny firmy Techmag model FM 300 fi 150 mm szt. 1 18 Rura polietylenowa PEHD SDR 11 o średnicy zewnętrznej 90 mm m 40 19 Zestaw pompowy Il0 typ PPH/RP30-FC51-4CR-22-6 firmy PPHU PROPOMP wraz z materiałami pomocniczymi kpl. 1.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.30.00-0, 42.12.21.30-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
     Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ujazd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe 47 - 143 Ujazd ul. Skargi 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2011 godzina 09:30, miejsce: W sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe ul. Skargi 1 47 - 143 Ujazd..
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 20.07.2011.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki:
PDFSIWZ.pdf (229,24KB)
 

Podmiot udostępniający: ZGKiM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2011-06-10