Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

GT- 3410 / XXXIX / 30 /10                                                                                          Ujazd dnia 08.06.2010r.
 
 
 
Adresaci wg rozdzielnika
 
 
dot. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania pn.:
 
„Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
            Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.) zawiadamiam że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę
 
Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
„BUDOMEX „ Sp. zo.o.
48-100 Głubczyce,
ul. Raciborska 20
 
Cena wybranej oferty wynosi: 1.867.234,15 zł netto
                                       2.278.025,66 zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena (100%)
        pkt.
Razem
pkt.
2
Konsorcjum firm:
„Anbud” Andrzej Bryza
(lider konsorcjum)
Ul. Malinowa 28
46-100 Namysłów
 
OMICRON’S S.R.L.
(partner konsorcjum)
Via Enrico Toti n.6
POLICORO (Matera)
Via Ostigliese n. 45
46030 LIBIOLA DI SERRAVALLE PO (MN)
 
Zakład Remontowo – Usługowy
„DOMEK”
Barbara Chwołka
(partner konsorcjum)
Ul. Walki Młodych 68
63-600 Kępno
364,00 pkt.
364,00 pkt.
3
 Firma Inżynierska „ALOG”
mgr inż. Gerard Gola
47-208 Reńska Wieś,
ul. Kozielska 24
332,00 pkt.
332,00 pkt.
4
Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
„BUDOMEX „ Sp. zo.o.
48-100 Głubczyce,
ul. Raciborska 20
400,00 pkt.
400,00 pkt.
5
Zakład Ogólnobudowlany
Artur Kiowski
47-143 Niezdrowice
Ul. Wiejska 8
308,00 pkt.
308,00 pkt.
 
W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty :
 
Lp.
Nr oferty, nazwa i adres
wykonawcy
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1
Oferta nr 6
Zakład Ogólno-budowlany
„SZCZEPANIK” Sp. J.
47-303 Krapkowice
Ul. Armii Ludowej 13 
 
Oferta została odrzucona w związku z naruszeniem postanowień art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177 z póź. zm.)
a) w kosztorysie ogólnobudowlanym oferent nie dokonał wyceny wszystkich pozycji zgodnie z załączonym przedmiarem robót dotyczących instalacji C.O oraz wentylacji na adoptowanym poddaszu. W ogóle nie została wzięta pod uwagę wycena pozycji od nr 56 do nr 64 w/w przedmiaru, mimo zapisu w SIWZ, iż oferta musi obejmować całość zamówienia.
b) w następujących kosztorysach oferent w sposób znaczący zmienił opisy pozycji przedmiarowych:
- roboty tynkarskie poz. 80 str. 30 oferty,
- izolacja ścian fundamentowych + opaska poz. 20 str. 6 oferty oraz poz. 21 str. 6 oferty,
- pergola poz. 50 str. 18 oferty,
Opisy pozycji zostały zmienione mimo, iż nie dopuszczała tego SIWZ.
2
Oferta nr 1
Konsorcjum firm :
MR Plus Sp. zo.o.
(lider konsorcjum)
Ul. Przyjaźni 45A
47-225 Kędzierzyn Koźle
 
Przedsiębiorstwo Robót Remontowo-Budowlanych
”RYMAR” . Szejna, M. Biała S.J
(partner konsorcjum)
Ul. Przyjaźni 45A
47-225 Kędzierzyn Koźle
 
Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „CONRES” S.C
Z. Lipowski i J. Rudnicki
(partner konsorcjum)
Ul. Szkolna 9
47-253 Kobylice
 
Oferta została odrzucona w związku z naruszeniem postanowień art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177 z póź. zm.)
Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. IV ppkt. 5
wykonawca nie może zmienić (a w szczególności zaniżyć) ilości jednostek przedmiarowych w swojej ofercie w stosunku do przedmiaru robót Zamawiającego na podstawie, którego określony został przedmiot zamówienia. Zamawiający w pkt. 32 przedmiaru pn „instalacja C.O i wentylacja - poddasze” podał wartość jednostek przedmiarowych równą 30.52 m2 i wg takiej należało wykonać ofertę, natomiast Wykonawca w swojej ofercie zmienił ją na 30 m2. Ilość jednostek przedmiarowych została zmieniona mimo, iż nie dopuszczała tego SIWZ.
 
 
 
Z postępowania nie wykluczono żadnych wykonawców.
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2.
 


                                                                                                                                                            Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Panek
Data wytworzenia: 2010-06-08