Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II.13.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024

Na podstawie art. 35 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Sołectwa Stary Ujazd wprowadzonego Uchwałą Nr LII.350.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28.11.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Ujazd, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 25 ust.2 otrzymuje brzmienie: ,,Rada Sołecka składa się z 3 do 14 członków. O ostatecznej liczbie członków Rady Sołeckiej decyduje Zebranie Wyborcze.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr II.13.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024 w sprawie wprowadzenia zmiany w?Statucie Sołectwa Stary Ujazd.pdf (200,56KB)