Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II.15.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 8 ust.2 i art. 36 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 oraz z 2024 r. poz. 721) oraz § 1 pkt. 3, § 3 pkt 1 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 oraz z 2023 r. poz. 1102) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Ujazdu Huberta Ibrom w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10.250,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
2) dodatek funkcyjny w wysokości 3150,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100)
3) dodatek specjalny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie.

2. Burmistrzowi Ujazdu Hubertowi Ibrom przysługują na podstawie odrębnych przepisów: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

§ 2. Wynagrodzenie określone w § 1 ust.1 przysługuje Burmistrzowi Ujazdu Hubertowi Ibrom, od dnia 1 czerwca 2024 r.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX.256.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu Huberta Ibrom.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr II.15.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ujazdu Huberta Ibrom.pdf (202,04KB)