Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II.16.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Ujazd.
§ 2. Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ujazd określają załączniki od nr 1 do nr 5 stanowiąceintegralną część uchwały.
§ 3. Gmina Ujazd zrzeka się prawa pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji poza wymienionymi działkami nr 840/22 i 840/23, obręb Ujazd.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr II.16.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i?obszaru rewitalizacji Gminy Ujazd.pdf (10,34MB)

PDFZalacznik1 II.16.2024.pdf (4,27MB)

PDFZalacznik2 II.16.2024.pdf (576,67KB)

PDFZalacznik3 II.16.2024.pdf (1,09MB)

PDFZalacznik4 II.16.2024.pdf (2,33MB)

PDFZalacznik5 II.16.2024.pdf (1,44MB)