Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II.18.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 18 ust.1 pkt 6, art. 51 ust. 4, art. 111 i art. 111a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938 i 2760, z 2024 r. poz. 743) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX.71.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą ,,Dom Seniora” będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie: ,,§ 1. Tworzy się jednostkę organizacyjną pomocy społecznej: ośrodek wsparcia w formie dziennej dla seniorów pod nazwą Dzienny Dom ,,Senior +” z siedzibą w Niezdrowicach ul. Wiejska 34, 47-143 Ujazd.”
2) § 2 ust 2 otrzymuje następujące brzmienie: ,,2. Szczegółowe zadania i organizację Dziennego Domu ,,Senior+” określi odrębny regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.”

§ 2. ,,W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe stanowiącym załącznik do uchwały nr IV.32.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie: ,,13) prowadzenie ośrodka wsparcia w formie dziennej dla seniorów pod nazwą Dzienny Dom ,,Senior +” z siedzibą w Niezdrowicach”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   .2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024 zmieniająca uchwałę w?sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w?formie klubu samopomocy pod nazwą Dom Seniora będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i?włączenia go w?struktury Ośrodka Pomocy Społec.pdf (215,10KB)