Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II.19.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 211, 212, 218, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 52 481,21 zł. I. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 21 081,21 zł. 1. Rozdział 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 21 081,21 zł 1) dochody bieżące w kwocie 21 081,21 zł
1 wpłaty z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 081,21 zł.


II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 26 400,00 zł. 1. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 26 400,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 26 400,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 26 400,00 zł.


III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5 000,00 zł. 1. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 675 850,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 9 000,00 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 9 000,000 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 9 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 000,00 zł
1 „Budowa drogi gminnej w Olszowej – działka nr 116/9” w kwocie 9 000,00 zł.


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 666 850,00 zł. 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 206 850,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 195 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 195 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 195 000,00 zł2) wydatki majątkowe w kwocie 11 850,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 850,00 zł
1 „Montaż pompy ciepła w PSP Olszowa” w kwocie 11 850,00 zł.


2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 200 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 200 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 200 000,00 zł.3. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 260 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 260 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 260 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 260 000,00 zł.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 728 331,21 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 64 000,00 zł. 1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 24 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 24 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24 000,00 zł
1 Montaż radarowego wyświetlacza prędkości - Ujazd ul. Chrobrego” w kwocie 24 000,00 zł.


2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 25 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł
1 „Partnerstwo na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej i ograniczeniem gazów cieplarnianych w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” w kwocie 25 000,00 zł.


3. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 15 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł
1 „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej” w kwocie 15 000,00 zł.


II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 223 000,00 zł. 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 223 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 203 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 203 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 203 000,00 zł2) wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 „ Zakup gruntu” w kwocie 20 000,00 zł.


III. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 56 350,00 zł. 1. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 850,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 850,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 850,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 850,00 zł.2. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 51 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 51 500,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 35 000,00 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 500,00 zł.IV. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 10 500,00 zł. 1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 10 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 500,00 zł.V. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 50 000,00 zł. 1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 50 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50 000,00 zł.VI. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 84 000,00 zł. 1. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 84 00,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 84 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 84 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 84 000,00 zł.VII. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 21 081,21 zł. 1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 21 081,21 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 21 081,21 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21 081,21 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21 081,21 zł.VIII. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 26 400,00 zł. 1. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 26 400,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 26 400,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26 400,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 26 400,00 zł.IX. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 33 000,00 zł. 1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 2 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 000,00 zł
1 „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ujazd i wymiana części studni kanalizacji sanitarnej w Ujeździe” w kwocie 2 000,00 zł.


2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 26 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 26 000,00 zł
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 000,00 zł
1 „Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 26 000,00 zł.


3. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł.X. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 160 000,00 zł. 1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 160 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 160 000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 160 000,00 zł
1 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 160 000,00 zł.§ 4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LXVI.447.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2024 ”;
1. Zwiększa się dotację na zadania bieżące
a) § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 160 000,00 zł (Dział 921, rozdz.92109).


§ 5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LXVI.447.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2024 ”;
1. Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne
a) § 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90005) „Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 26 000,00 zł.


§ 6. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LXVI.447.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok
„Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024 ”;
1. Zwiększa się wydatki
1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne
a) „Montaż radarowego wyświetlacza prędkości Ujazd ul. Chrobrego” w kwocie 24 000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60014),

b) „Partnerstwo na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej i ograniczeniem gazów cieplarnianych w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim” w kwocie 25 000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016),

c) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w kwocie 15 000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60017),

d) „Zakup gruntu” w kwocie 20 000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70005),

e) „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ujazd i wymiana części studni kanalizacji sanitarnej w Ujeździe” w kwocie 2 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90001),

f) „Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 26 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90005).


2. Zmniejsza się wydatki
1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne
a) „Budowa drogi gminnej w Olszowej – działka nr 116/9” w kwocie 9 000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016),

b) „Montaż pompy ciepła w PSP Olszowa” w kwocie 11 850,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101).


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr II.19.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024 w sprawie zmian budżetu i?w budżecie gminy na 2024?rok.pdf (309,31KB)